header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news460.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news453.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news433.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news432.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news425.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

LINK

facebook
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
 • ประวัติความเป็นมา»

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


           อยู่ภายใต้สังกัดกองแผนงานและวิชาการ เดิมเป็นเพียงห้องสมุดของกองวิจัยทางแพทย์ ซึ่งกองวิจัยทางแพทย์ขณะนั้นมีหน้าที่ในการวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาและผลิตชีววัตถุ ทั้งนี้การศึกษาวิจัยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อทำการศึกษาค้นคว้า จึงได้กำหนดให้มีตำแหน่งบรรณารักษ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ ค้นหาได้สะดวก

พ.ศ. 2504 ได้โอนตำแหน่งบรรณารักษ์และห้องสมุดไปขึ้นตรงกับสำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่เก็บรักษานิตยสาร หนังสือ เอกสารและตำราต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นระบบหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกแก่การค้นหาของข้าราชการ เพื่อการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ การชันสูตร และการวิจัยทางแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

พ.ศ. 2518 มีฐานะเป็นงานห้องสมุด สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้าราชการจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัย นักเรียนจาก โรงเรียนต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อประกอบการศึกษา การทดลอง การ วิเคราะห์วิจัย          (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2518: 6)

บริการที่ให้แก่ผู้ใช้ ได้แก่

1.ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ห้องสมุดให้รู้จักเอกสารสำคัญในแขนงวิชาต่างๆ และวิธีใช้เอกสารเหล่านั้น

2.บริการค้นเรื่องและรวบรวมบรรณานุกรมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

3.บริการจัดหาเอกสารเฉพาะเรื่องเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจโดยจัดทำวารสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งเกี่ยวกับผลงานเรื่องที่น่าสนใจอันได้แก่ ผลการศึกษาทดลองและค้นคว้า และการจัดทำรายงานประจำปีของกรม

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ได้ย้ายสถานที่ทำงานจากยศเส กรุงเทพมหานคร มาปฏิบัติงานที่อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี

 

    พ.ศ. 2540 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพงาน งานห้องสมุดจึงได้ย้ายไปสังกัดกองแผนงานและวิชาการจนถึงปัจจุบัน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 34 ก. วันที่ 8 กรกฎาคม 2540)

ปัจจุบันห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

 

สถานที่ติดต่อ

88/7 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

หมายเลยโทรศัพท์โทร 02-951-000 ต่อ 99338, 99339

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ