• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • DMSc CoP»

news DMSc CoP

CoP: ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ Lab Safety /การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ Biorisk Management

 CoP: ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ Lab Safety /การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ Biorisk Management

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ประธานฯ: ดร. อรอนงค์ รัชตราเชนชัย     โทร.99203

เลขาฯ: นายวัฒนพงษ์ วุทธา      โทร.99442

สรุป ผลงานปี 2559

 

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map