• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • CKO Tips»

news CKO Tips

การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นการประกวดการเล่าเรื่องก็จริง แต่เรื่องที่นำมาเล่าก็สำคัญมาก

"การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นการประกวดการเล่าเรื่องก็จริง แต่เรื่องที่นำมาเล่าก็สำคัญมากเพราะเรื่องที่นำมาเล่าต้องเป็นเรื่องที่ทำสำเร็จแล้ว
ด้วยตัวคนเล่า ดังนั้นหน่วยงานที่ส่งต้องคัดเรื่องเล่าที่เป็นBest practiceส่งมา ไม่ใช่ไปคัดเอาคนที่พูดเก่งเล่าเก่งมา
เวทีKMเป็นเวทีที่ให้"นักปฏิบัติ"มาพูด ไม่ใช่ให้"นักพูด"มาเล่า คนที่มาเล่าเรื่องจึงเป็นการ "เล่าเรื่องที่ทำดี"
ไม่ใช่ "เล่าเรื่องให้ดูดี" หัวใจอยู่ตรงนี้" 
ส่วนหนึ่งการบรรยายพิเศษก่อนปิดมหกรรมKM day2017
(พิเชฐ บัญญัติ 4/8/60)

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map