• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • CKO Tips»

news CKO Tips

Springboard story telling

Springboard story telling หรือ เรื่องเล่าเร้าพลัง เป็น KM tool ที่สำคัญมาก ที่จะช่วยบอกระดับความสำเร็จของกระบวนการKMขององค์กร

และสะท้อนความเป็น Softside KM หรือ KMที่มีชีวิตจิตใจ หรือที่เรียกว่า Personalized approach และจะมีพลัง มีพลวัตมากกว่า Codification approach

ที่เน้นการบรรยายเชิงวิชาการ สร้างคนไทย 4.0 ต้องการ KMแบบ soft-side Soft-side KM จะไปหมุนวงล้อนี้ได้ Hard-side KM จะได้แค่ knowledge

แต่ Soft-side KM จะได้ทั้ง Knowledge+Relationship+Inspiration

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map