• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • CKO Tips»

news CKO Tips

Why's KM fail?

Why's KM fail?. 1. เราไม่เตรียมความพร้อมให้คนพร้อมให้และใฝ่รู้ 2. Concept KM ไม่แม่น 3. เวที KM กระบวนการไม่ถูกชอบเอาหลายๆ เรื่องมาทำรวมๆ กัน 4. ทำแบบเหล้าเก่าในขวดใหม่ 5. เน้นรูปแบบมากกว่าผลลัพธ์ 6. แยก KM ออกจากงานประจำ

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map