• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าว KM»

news ข่าว KM

เอกสารประกอบการบรรยายการสัมนาเชิงปฏิบัติการ"การทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๙" วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559

การจัดการความรู้แบบบูรณาการ

เครื่องมือชุดธารปัญญา: แนวคิดและการประยุกต์ใช้

ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map