• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าว KM»

news ข่าว KM

เอกสารประกอบการบรรยาย KM team และ CoP วันที่ 15 และ 16 ธ.ค.58

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการแลกเปลี ยนเรียนรู้ด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ

เอกสารการจัดการความรู้ :ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map