• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าว KM»

news ข่าว KM

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กำหนดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี


 

วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

 

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.15 – 10.30 น.        ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้

                                   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                         

10.30 – 12.00 น.        ประสบการณ์การจัดการความรู้และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ

                                กรมสุขภาพจิต

                                วิทยากร  จำนวน  2 ท่าน จากกรมสุขภาพจิต

13.00 – 16.30 น.      ประชุมกลุ่มจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ (ต่อ)

 


วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

 

09.00 – 12.00 น.        กลุ่มนำเสนอแผนแม่บทการจัดการความรู้ แต่ละด้าน

13.00 – 16.30 น.        สรุปภาพรวมร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้

 

 

                             

facebook

website statistic
website statistic
เริ่มนับ 06 มีนาคม 2558

WCAG 2.0 (Level AA)

close and open site map