• home»
 • กฏระเบียบ»

กฏระเบียบ :: กฎหมาย/นโยบายทางด้าน IT

นโยบายทางด้าน IT

 • นโยบายทางด้าน IT
  เอกสารดาวน์โหลด : IT6_1_Technology Policy.pdf ,
 • แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข 2556
  เอกสารดาวน์โหลด : moph_policy56.pdf ,
 • แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  เอกสารดาวน์โหลด : IT6_3_Information Security Policy.pdf ,
 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
  เอกสารดาวน์โหลด : Risk57-61.pdf ,

กฎหมาย

 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
  เอกสารดาวน์โหลด : regulations8_0.pdf ,

ระเบียบ

 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย พ.ศ. 2554
  เอกสารดาวน์โหลด : IT6_2_Rule of Computer Network.pdf ,
systemlink

close
top