• home»
  • กฏระเบียบ»

กฏระเบียบ :: ข้าราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
    เอกสารดาวน์โหลด : Act_law2551.pdf ,
  • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23)
    เอกสารดาวน์โหลด : พรบ บำเหน็จ บำนาญ 23-2551.pdf ,
  • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5)
    เอกสารดาวน์โหลด : พรบ เงินเดือน.pdf ,

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

systemlink

close
top