• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานปีใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานปีใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำปีงบประมาณ 2559


หมายเหตุ  :  สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 508

                         โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับของรางวัล

                          ทั้งนี้เริ่มรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

systemlink

close
top