• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ชมรมจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”

ชมรมจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”
 
                          ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ น. 
 
                ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH)
 

กำหนดพิธีการสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                      

 ...........................................................................................................

 

    เวลา ๘.๐๐ น.      -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

                            -  ประธานเปิดกรวยดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                            -  เมื่อประธานกลับมานั่งประจำที่ เริ่มการสวดมนต์

                               (ตามเอกสารที่แจกให้จำนวน ๕ หน้า) ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที

                            -  กล่าวคำอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกัน

                                                    เสร็จพิธี

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์               

 

systemlink

close
top