คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                                         ภาคผนวก
                หนังสือคำแนะนำ
รหัส  เรื่อง ไฟล์
AF09-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review) pdf
AF09-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form. COI) pdf
AF09-04 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form) pdf
AF09-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร (Information sheet for research participant) pdf
AF09-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงตํ่ากว่า 12 ปี (Informed Assent Form) pdf
AF09-07 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี
(Information sheet for research participant aged 7-12 years old)
pdf
AF09-08 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) pdf
AF12-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย pdf
AF12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง pdf
AF13-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) pdf
AF14-01 แบบรายงานโครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) pdf
AF15-01 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง (Deviation / Non-Compliance / Violation Report) pdf
AF17-01 แบบรายงานการขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Report of Study Termination) pdf
AF18-01 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Report Form) pdf
AF18-02 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Summary Sheet) pdf

 

open_close_button
top