คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                                         ภาคผนวก
                มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
รหัส  เรื่อง ไฟล์
AF01-01

ทะเบียนการแจกจ่ายมาตรฐานการปฏิบัติงาน

pdf
AF02-01 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organizational Chart) pdf
AF02-02 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ pdf
AF02-03 แบบฟอร์มการโหวตให้คะแนนเพื่อลงมติ pdf
AF03-01 คำรับรองการรักษาความลับและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ pdf
AF03-02 คำรับรองในการรักษาความลับของข้อมูลสำหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุม ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ pdf
AF04-01 แบบบันทึกการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ pdf
AF05-01 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ pdf
AF05-02 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (List of Expert) pdf
AF05-03 แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญ pdf
AF05-04 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ pdf
AF06-01 แผนภูมิการบริหารจัดการโครงการวิจัย pdf
AF07-01 แบบฟอร์มการพิจารณาโดยผู้ทบทวนโครงการวิจัย pdf
AF08-01 รายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา (Exemption review report) pdf
AF08-02 เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย pdf
AF08-03 แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็วโดยผู้ทบทวน (Reviewer) pdf
AF08-04 แบบฟอร์มการพิจารณาแบบเร็ว pdf
AF08-05 Certificate of Approval pdf
AF09-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for ethical review) pdf
AF09-02 แบบฟอร์มประเมินโดยผู้วิจัย (Self assessment form for PI) pdf
AF09-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย pdf
AF09-04 เอกสารแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed consent form) pdf
AF09-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร (Information sheet for research participant) pdf
AF09-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัคร
เด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)
pdf
AF09-07 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี (Information sheet for research participant aged 7-12 years old) pdf
AF09-08 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) pdf
AF09-09 เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval) pdf
AF09-10 บันทึกข้อความแจ้งผลพิจารณาโครงการวิจัย pdf
AF09-11 หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ pdf
AF09-12 หนังสือ Material Transfer Agreement (MTA) pdf
AF10-01 เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยและความเสี่ยงมาก pdf
AF10-02 แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยกรรมการผู้ทบทวน pdf
AF10-03 แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย pdf
AF12-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย pdf
AF12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง pdf
AF12-03 รายงานการทบทวนแบบเร่งด่วน ส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง pdf
AF12-04 - หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ฉบับภาษาไทย)
- หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
(Approval of Documents related to Study Protocol)
pdf
AF13-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) pdf
AF14-01 แบบรายงานโครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) pdf
AF15-01 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง (Deviation/Non-compliance/Violation report) pdf
AF16-01 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและการตอบสนอง pdf
AF17-01 แบบรายงานการขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Report of Study Termination) pdf
AF18-01 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Report Form) pdf
AF18-02 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Summary sheet) pdf
AF18-03 แบบประเมินของอนุกรรมการ pdf
AF19-01 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site Monitoring Visit) pdf
AF20-01 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ pdf
AF20-02 ตารางลำดับโครงการวิจัยที่เสนอขอพิจารณา pdf
AF20-03 รายงานการประชุม pdf
AF22-01 แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร pdf
AF23-01 สารบัญเอกสาร (Protocol File) pdf
AF24-01 บันทึกข้อความการขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคคลในหน่วยงาน pdf
AF24-02 บันทึกข้อความการขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคคลนอกหน่วยงาน pdf
AF25-01 บันทึกข้อความขอทำลายเอกสาร pdf
AF26-01 Self Assessment form (NECAST) pdf
AF26-02 Self Assessment form (SIDCER/NECAST) pdf

 

open_close_button
top