• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา 4 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๖ อัตรา คือตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา  ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน ๑  อัตรา  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  ๙,๔๔๐ บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๔๔๐ บาท  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

๑.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือทางดังกล่าว หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  

๒.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค  หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว   ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน  ๓๕  ปี         

๓.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

๔.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ อาคาร ๘ ชั้น ๗ โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๙-๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๘๐๓๕  ตั้งแต่วันที่  ๑๒  มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ http://dmsc.moph.go.th   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   แบบใบสมัครงาน

หลักฐานการรับสมัครสอบประกอบด้วย

๑.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านเกณฑ์ทหาร อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยหากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับการคัดเลือกและหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นต่อ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบจะประกาศให้ทราบในวันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ รายชื่อได้บอร์ดอาคาร ๘ ชั้น ๗  หน้าประตูทางเข้าห้องฝ่ายบริหารสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และทางโทรศัพท์  ๐-๒๕๘๙-๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๘๐๓๕ หรือทาง  http://dmsc.moph.go.th   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการโดยวิธีสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์  ในวันที่   ๒๘  มกราคม ๒๕๕๘ โดยรายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ห้อง ๗๑๒ อาคาร ๘ ชั้น ๗

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

                          จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตามลำดับ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ อาคาร ๘ ชั้น ๗   โทรศัพท์   ๐-๒๕๘๙-๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๘๐๓๕  หรือทาง http://dmsc.moph.go.th   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                                                   

   ประกาศ    ณ   วันที่  ๑๒  เดือน มกราคม ๒๕๕๘

 

 

 

                                                        (นายศิริ  ศรีมโนรถ)         

                                                                                                            นักฟิสิกส์รังสีเชี่ยวชาญ  รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                 

                                                     ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

open_close_button
top