• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๙ อัตรา คือตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๔๐ บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๓ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๔๔๐ บาท ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๔๐ บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

๑.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือทางดังกล่าว หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๓.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

๔.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

๕.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ อาคาร ๘ ชั้น ๗ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๙-๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๘๐๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ http://dmsc.moph.go.th กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ แบบใบสมัครงาน

หลักฐานการรับสมัครสอบประกอบด้วย

๑.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านเกณฑ์ทหาร อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยหากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับการคัดเลือกและหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นต่อ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ รายชื่อได้บอร์ดอาคาร ๘ ชั้น ๗ หน้าประตูทางเข้าห้องฝ่ายบริหารสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะดำเนินการโดยวิธีสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ห้อง ๗๑๒ อาคาร ๘ ชั้น ๗ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตามลำดับ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ อาคาร ๘ ชั้น ๗ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๙-๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๘๐๓๕

open_close_button
top