• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

3 ทศวรรษ จุดเปลี่ยนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงาน 3 ทศวรรษ จุดเปลี่ยนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดโลกสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับบุคลากร มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

     วันนี้ (6 สิงหาคม 2558) ที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 3 ทศวรรษ จุดเปลี่ยนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆ กับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข กว่า 73 ปีแล้วที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำหน้าที่วิเคราะห์วิจัยทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพื่อสนับสนุน การป้องกันและควบคุมโรค แต่เนื่องจากภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงและขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านบริการและด้านวิชาการ จึงได้มีแบ่งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างหลายครั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และให้ทันต่อสภาพสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 
      โดยในปี 2526 ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 32 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ 15 แห่ง ภารกิจสำคัญของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาสาธารณสุขที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ละแห่งมีการดำเนินการและผลงานที่แตกต่างกันไปตามปัญหาสาธารณสุขของแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนา ศึกษา วิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
       นพ.อภิชัย กล่าวต่อว่า ความร่วมมือของเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน (Com Med Sci) เช่น การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มในโรงเรียน สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สารตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ และยังได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค และเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังเป็นห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มาลาเรีย ไข้หวัดนก โรคเลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนู และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (MERS-CoV) ที่กำลังระบาดในหลายประเทศ ซึ่งห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีความพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยที่ได้รับการ คัดกรองจากแพทย์ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคเมอร์ส ของประเทศที่ควบคุมไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่และการระบาดในชุมชน ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขทั้งด้านการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งที่สุด
 
      สำหรับการจัดงาน 3 ทศวรรษ จุดเปลี่ยนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ที่ดีงาม สร้างความรักผูกพันของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง และร่วมกันทบทวนการดำเนินงาน พร้อมรับสถานการณ์ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการ การอภิปรายในหัวข้อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ทศวรรษที่ 4 กับอนาคตที่ท้าทาย โดย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ทศวรรษที่ 4 อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป
open_close_button
top