• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มความเชื่อมั่น "คุณภาพยา" ให้คนไทยใช้ยาผลิตในประเทศ

 

                  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย ของยาที่ผลิตในประเทศไทย พบว่า ยามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เดินหน้าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้ยาที่ผลิตในประเทศ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

                  นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพยา มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ นำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เกณฑ์การคัดเลือกยาเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ คือ เป็นยาที่มีปริมาณการใช้หรือมูลค่าสูง หรือตัวยามีปัญหาเรื่องความไม่คงสภาพ ยาที่มีราคาแตกต่างกันมากและสงสัยในคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพใช้วิธีมาตรฐานตามตำรายาและมาตรฐานสากล การเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างเป็นระบบนี้ นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานสาธารณสุขสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของยาที่จัดซื้อแล้ว ยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง

                  จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามโครงการประกันคุณภาพยา ในปี 2557 พบว่ายาที่ผลิตในประเทศไทยเกือบทั้งหมดมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ปัญหา คุณภาพยามีแนวโน้มที่ดีขึ้น สร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ใช้บริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่าได้รับยาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้ยาที่ผลิตในประเทศ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

                  นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่เอกสารสรุปผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดทั้งที่เข้าและไม่เข้ามาตรฐานในแต่ละปีไปยังเครือข่ายสาธารณสุขภาครัฐ และเผยแพร่ข้อมูลในหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (Single Window) ผ่านเว็บไซต์ http://www.tumdee.org/alert/ ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดซื้อยาจะมีรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าสู่โรงพยาบาลและมีการประสานงาน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการร่วมกันแก้ไข ติดตามปัญหาคุณภาพยา และดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่พบปัญหาจะมีการตรวจสอบซ้ำเป็นระยะ นอกจากนี้ยังได้จัดทำหนังสือกรีนบุ๊ค (GREEN BOOK)  หรือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต ระบุรายการยาตามชื่อสามัญที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หัวข้อที่ตรวจสอบคุณภาพ  ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียนยา และชื่อการค้า เผยแพร่สู่สาธารณะเป็นประจำทุกปี โดยมีการเผยแพร่เล่มแรกเมื่อปี 2548 และจนถึงปัจจุบันเผยแพร่จนถึงเล่มที่ 10 แล้ว ทั้งนี้ GREEN BOOK เล่มที่ 1-10 สามารถเข้าดูได้ที่หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพด้วยเช่นกัน

open_close_button
top