• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเวทีโชว์ผลงานวิชาการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 182 เรื่อง

         นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่มุ่งเน้นทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 จำนวน 1 รางวัล และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) จำนวน 7 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทหนังสือ/ตำราทางการแพทย์ สาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประเภทการพัฒนาคุณภาพ การบริการทางการแพทย์สาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

       
นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 182 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการด้านโรคและการวิจัยพัฒนาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ จำนวน 61 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 73 เรื่อง และผลงานวิชาการด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 48 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาบรรยายพิเศษ เช่น  การบรรยายเรื่อง “WHO Roles for Strengthening Laboratory Capacity to Support the Global Health Security” โดย Dr.Yonas Tegegn จาก WHO Thailand การบรรยายเรื่อง “วิศวกรรมเนื้อเยื่อสู่วิศวกรรมชีวิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรดา กนกพานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อเป็นการให้มุมมองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยอีกด้วย 

        นอกจากนี้ในปี 2558 ทางมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้จัดตั้งรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นคนแรก คือ เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการจัดทำสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ยาขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าสารมาตรฐานราคาแพงจากต่างประเทศ โดยสารมาตรฐานดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมคุณภาพยาที่ใช้ในประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ

open_close_button
top