• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มกราคม - 2564 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียา คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558

 
เภสัชกรหญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 
เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียา คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558
 
นายแพทย์สถาพร  วงษ์เจริญ  ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีผลงานด้านงานวิเคราะห์ งานวิจัย และงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์อันเป็นที่ประจักษ์ มีการสรรหารายชื่อโดยไม่จํากัดหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน จากการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นคนแรกคือ เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการจัดทำสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ยาขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าสารมาตรฐานราคาแพงจากจากประเทศ โดยสารมาตรฐานนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมคุณภาพยาที่ใช้ในประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ
 
ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เล่าต่ออีกว่า  ยารักษาโรคเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญยิ่งต่อชีวิต การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จะบอกได้ว่ายานั้นมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ ในการวิเคราะห์ว่าตัวยาสำคัญคืออะไร มีปริมาณเท่าใดจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเรียกว่าสารมาตรฐานซึ่งเป็นสารที่มีความบริสุทธิ์สูง มีราคาแพง และต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ กว่า 30 ปีมาแล้วสมัยที่เภสัชกรหญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านได้เห็นความสำคัญของสารมาตรฐาน และได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด จนกระทั่งในปี 2523 ท่านได้ริเริ่มการจัดทำสารมาตรฐานอาเซียนในการตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการพัฒนาเรื่องนี้ ทำให้สมาชิกประเทศอาเซียนได้ร่วมกันผลิตสารมาตรฐานเพื่อใช้ประโยชน์ภายในภูมิภาค  การริเริ่มและลงมือดำเนินการในครั้งนั้น ได้ส่งผลให้การดูแลมาตรฐานยาที่ใช้ในประเทศไทยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน มีการประชุมร่วมกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นประจำทุกปี มีการผลิตสารมาตรฐานใช้ร่วมกันจำนวนทั้งสิ้น 215 ชนิด วัสดุอ้างอิงอาเซียน 1 ชนิด โดยในปี พ.ศ.2545 ได้นำสารมาตรฐานเหล่านี้มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ยาเพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศในโครงการประกันคุณภาพยา โดยประสานกับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ สุ่มตัวอย่างยาที่จัดซื้อเพื่อใช้กับผู้ป่วยและสุ่มเก็บตัวอย่างยาที่จำหน่ายในท้องตลาดมาตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง หากพบยาที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะส่งผลการวิเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการตามกฎหมาย
 
ข้อมูลถึงปี พ.ศ.2557 ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์แล้ว 14,140 ตัวอย่าง จาก 4,674 ทะเบียนยา ครอบคลุมยาในบัญชียาหลักแห่งชาติร้อยละ 87  ในภาพรวมพบว่ามียาที่ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 10.3 เป็นยาที่ตัวยาสำคัญไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 3.7 การละลายตัวไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 4 ส่วนยาที่วิเคราะห์แล้วผ่านมาตรฐานได้รวบรวมเป็นหนังสือ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต” เผยแพร่สู่สาธารณะเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อยาของสถานพยาบาลทั่วประเทศต่อไป
 
การริเริ่มงานด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สำคัญ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน มีผลต่อสุขภาพประชาชนชาวไทยอย่างมาก ทำให้ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ” ประจำปี พ.ศ.2558 เป็นคนแรกของมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้ริเริ่มจัดให้มีรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เป็นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ควรค่าแก่การยกย่องอย่างยิ่ง
open_close_button
top