• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหาร แห่งที่ 13 ณ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

        รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่าปัจจุบันการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ยังมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้ตรวจพบการตกค้างของสารเคมีอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ และโรคอื่นๆดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้นโยบายการเร่งรัดการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเนื่องจากตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ฉะนั้น การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าที่ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ก่อนสินค้าจะถูกกระจายไปยังตลาดสดค้าปลีกทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ

        จากการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน มีตลาดที่ได้รับการพัฒนาและจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารแล้วทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ตลาดใหม่ชลบุรี จ.ชลบุรี ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมา ตลาดศรีนคร จ.นครสวรรค์ ตลาดไทยเจริญ จ.พิษณุโลก ตลาดเจริญศรี จ.อุบลราชธานี ตลาดเจริญศรีเมืองทอง จ.ขอนแก่นตลาดอุดรเมืองทอง จ.อุดรธานี ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ๊วย) จ.เพชรบุรี ตลาดวงษ์ทอง จ.สระบุรีและล่าสุดแห่งที่ 13 ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยตั้งเป้าหมายในปี 2558 มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหาร ณ ตลาดค้าส่ง 28 แห่ง

        รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวต่ออีกว่า  ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกขนาดใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชรที่ผู้บริหารตลาดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ทำให้ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรเป็นตลาดต้นแบบในหลายด้านอีกทั้งยังเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนที่มาใช้บริการมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าที่จำหน่ายในตลาด

         ปี 2556 ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสดผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย  กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ซึ่งต่อมาศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สดแนวทางการขอรับรองระบบตรวจสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สด ให้กับตลาดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จนกระทั่งในปี 2557 ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร มีความพร้อมสามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษในผักสดและผลไม้สดขึ้นในตลาด  โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบให้แก่บุคลากรของตลาด

         หลังจากที่ตลาดศูนย์การค้าได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้มีการสุ่มตรวจผักสด10 ชนิดที่ในอดีตเคยตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงโดยผลการสุ่มตรวจในปี 2556 - 2557 จำนวน 381 ตัวอย่าง พบว่า  ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงในทุกตัวอย่าง

         นายชัยพันธ์ ศรีคชไกร ผู้จัดการตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร เปิดเผยว่าการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ทางตลาดศูนย์การค้าฯ ทำเป็นประจำทุกวันเมื่อพบการปนเปื้อนจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสืบหาที่มาและดำเนินการตามกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป


23 กุมภาพันธ์  2558
ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์

open_close_button
top