• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจด้าน พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

 

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมหน่วยงานต่างๆ ที่ถือใบอนุญาตและหนังสือรับการจดแจ้งร่วมสัมมนาด้านวิชาการ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พร้อมความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น  อาวุธชีวภาพ  เทคโนโลยีสมัยใหม่  กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อเป็นต้น คาดจะทำให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        วันนี้(29 มกราคม 2558)ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ รศ.คลินิก พญ.วารุณี  จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ถือใบอนุญาตและหนังสือรับการจดแจ้งตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ว่า ประเทศไทยมีองค์กรหรือหน่วยงานหลายแห่งครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ซึ่งมีทั้งการนำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการอาหารและยา  รวมทั้งเป็นงานศึกษาวิจัยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายในการควบคุม สำหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและห้องปฏิบัติการที่มีการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้สามารถดำเนินกิจการด้วยความปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์หรือการนำเอาเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไปใช้ในทางที่ผิดและก่ออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

        รศ.คลินิก พญ.วารุณี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ขออนุญาตและจดแจ้งการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออกและนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 หน่วยงาน พบว่ายังมีหน่วยงานส่วนหนึ่งมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนในกระบวนการขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าของการให้บริการและนำไปสู่ความไม่พึงพอใจ สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการและเอกสารแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามกฎหมายแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งจัดสัมมนาในครั้งนี้  เป็นการสัมมนาผู้ถือใบอนุญาตและหนังสือรับการจดแจ้งตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์โดยเพิ่มเนื้อหาทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข และการสื่อสารถึงขั้นตอนการให้บริการและการดำเนินการตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้และหลักวิชาการที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
                 29 มกราคม 2558

open_close_button
top