• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

สธ.พัฒนาศักยภาพระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ

 

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพคน และสุขภาพสัตว์ พัฒนาศักยภาพระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจจับและรองรับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ เน้น 5โรคสำคัญ ได้แก่ โรคแอนแทรกช์ โรคฉี่หนู กาฬโรค โรคติดเชื้อไวรัสเวสไนล์และไวรัสเดงกี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติพ.ศ.2556-2559

       วันนี้ (30 กรกฎาคม 2557) ที่โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ”ว่า องค์การอนามัยโลกรายงานว่า 61% ของโรคติดเชื้อในคนเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และ 75% ของโรคอุบัติใหม่ เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ดังนั้นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังและพร้อมตรวจจับให้ได้ทันเวลาตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005) หรือ IHR การจัดการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับทุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (USAID) ภายใต้โครงการ IDENTIFY ผ่านองค์การอนามัยโลก ให้จัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ตามแนวทาง IHR ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 64 ห้องปฏิบัติการ และในปีนี้ (พ.ศ.2557) ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพคนกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์

       วันนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้ง 2 เครือข่าย คือเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพคนและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ ได้มาอบรมร่วมกัน ซึ่งจะได้สร้างความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีมากกว่า 200 ชนิดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พาราสิต และรา เป็นต้นในการอบรมนี้ได้เลือกโรคสำคัญ5 โรคได้แก่ โรคแอนแทรกช์ กาฬโรค และโรคติดเชื้อไวรัสเวสไนล์ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่พบหรือเคยพบในอดีตและโรคที่พบเป็นประจำทุกปีเช่นไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ด้านการตรวจวิเคราะห์ และด้านการประสานเครือข่าย เพื่อให้การเฝ้าระวังโรคมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

        นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า กฎอนามัยระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพข้ามประเทศ รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้ลงนามดำเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศไปแล้ว  ดังนั้นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเฝ้าระวัง ตรวจจับและรองรับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพได้การจัดตั้งเครือข่ายจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติพ.ศ.2556-2559และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันรักษาและควบคุมโรคภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว”

open_close_button
top