• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557

              เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีเจตจำนงในการจะสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระดำรัสให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งหมดเป็นที่พึ่งของประชาชนในที่ห่างไกล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่มาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่จัดทำระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองแล้ว 9 แห่ง โดยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 12 แห่ง ที่ยังไม่ได้รับการรับรองและยังต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้สามารถจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012

              นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงคุณภาพที่ประชาชนต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจัดทำ “โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ โดยพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” โดยความร่วมมือจากเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์) ในการลงนามบันทึกปฏิญญาความร่วมมือด้านระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อมุ่งหวังยกระดับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2557-2558 โดยการสนับสนุนผลักดัน ประสานงาน ให้การปรึกษาด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ รวมทั้งจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ซึ่งเห็นพ้องที่จะมีปฏิญญาร่วมกันว่าเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งจะยื่นขอการรับรองและพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และมุ่งมั่นพัฒนาให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ให้สำเร็จในปี 2558 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสืบต่อไป

 

open_close_button
top