• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นพร้อมเปิดเวทีโชว์ผลงานด้านสุขภาพ

 

 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 พร้อมมอบรางวัลผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (DMSc Awards) 2557 ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่น โดยภายในงานมีการแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยกว่า  156  เรื่อง

     นายแพทย์อภิชัย  มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ขึ้น ระหว่างวันที่  30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กราบทูลฯ เชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานและพระราชทานโล่รางวัล DMSc Awards 2557 แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาสาขาการวิจัยและพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การพัฒนาวัสดุโครงร่างที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งเตรียมจากการผสมระหว่างไคโตซาน แป้งข้าวโพดและเบต้ากลีเซอรอลฟอสเฟต เพื่อใช้ในการนำส่งเซลล์กระดูกอ่อนและสารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกอ่อน สำหรับนำไปใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และเรื่อง “สูตรและวิธีการให้แคลเซียมเสริมสำหรับผู้หญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกระดูกของแม่และเด็ก” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ นรัตถพล  เจริญพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับสาขาทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เรื่อง “ระบบคัดกรองอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ รุ่งโรจน์  พิทยศิริ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเภทหนังสือ/ตำรา ได้แก่ เรื่อง “Clinical Lipidology” โดย        รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วีรพันธุ์  โขวิฑูรกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส่วนประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ เรื่อง “Service Excellence for Smart Life มิติใหม่งานบริการ” โดย ดร.พิไลลักษณ์  อัคคไพบูลย์ โอกาดะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

       นายแพทย์อภิชัย  กล่าวต่ออีกว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ“วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ” (Medical Sciences: Prompt & Proud) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย  ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 156 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการด้านชันสูตรจำนวน  63 เรื่อง และผลงานวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 93 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการให้มุมมองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยอีกด้วย

open_close_button
top