• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบผู้ประกอบการจัดทำวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้ประกอบการด้านชีววัตถุภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

กรมวิทย์ฯ พบผู้ประกอบการจัดทำวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศ

รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้านชีววัตถุภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานพยาบาลต่างๆ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าชีววัตถุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบคุณภาพสากล โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินงาน สนับสนุนภารกิจในการควบคุมคุณภาพชีววัตถุของประเทศ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันชีววัตถุได้มีโครงการจัดทำวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศให้ทันสมัย และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเนื่องจากผลวิเคราะห์ต้องนำไปใช้อ้างอิงในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค และประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะทำให้มีการขยายตัวทั้งการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากลรองรับ

รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี กล่าวต่อว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ วิเคราะห์ วิจัย เฝ้าระวังคุณภาพ ความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันชีววัตถุได้นำไปใช้ควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย เช่น ใช้เป็นข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ การควบคุมรุ่นการผลิต การเฝ้าระวังหลังการจำหน่าย การประมูล สำหรับผลิตชีววัตถุ มีทั้งประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มวัคซีน ผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรุ่ม ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่สกัดหรือแยกได้จากเลือดหรือพลาสมา เป็นต้น

open_close_button
top