• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงให้ร่าง พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการดูแลสุขภาพประชาชนที่เข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
น.พ.อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินการและวิธีการที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษา สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานเท่าเทียมกัน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 (แผนนิติบัญญัติ) และจะต้องเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนกันยายน 2557 นี้
 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ยกร่างกฎหมาย  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ... ขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมกับได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มาให้ความรู้เรื่องกรอบความคิดและความจำเป็นที่จะต้องมีกฏหมายดังกล่าว และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัตน์ วงศ์แสงนาค นายกสมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คุณภาพ ได้มาเสนอมุมมองและพัฒนาการของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย  โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงให้ร่างพระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้ออกเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th
 
open_close_button
top