• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

รมว.สธ.เปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุข เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยให้เทียบเท่าต่างประเทศ
 
      วันนี้ (22 มีนาคม 2560) ที่อาคารฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award)  รวม 7 รางวัล
 
 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำเป็นต้องดำเนินการโดยบุคลากร ที่มีความรู้และความมุ่งมั่นในการศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนให้มีสุขภาพดี โดยในปี2560–2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เพื่อนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุข และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการวิจัยให้เทียบเท่าต่างประเทศได้ 
นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า การพัฒนาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 2.วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้องกันและรักษาโรค และ 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน
 
ด้าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า งานประชุมวิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 184 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ สาขาพัฒนาด้านโรค 46 เรื่อง   สาขาการพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค 72 เรื่อง  สาขาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ และนวัตกรรม 47 เรื่อง สาขา Medical Science Symposium 11 เรื่อง  และสาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 8 เรื่อง 
      นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการให้มุมมองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยอีกด้วย และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  กับการทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย" โดย ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน ด้วย    
 
บุคคลที่เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 มีดังนี้
รางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี  2560  จำนวน 1 ราย ได้แก่
  ศ.ดร.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิดรุนแรง และพัฒนายาสูตรผสมที่มีผลต่อการรักษาและการป้องกัน อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้การรักษาผู้ป่วยมาลาเรียทั่วโลก และในประเทศไทยดีขึ้น  จำนวนผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียและผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมาลาเรียทั่วโลกและในประเทศไทยลงมาก เมื่อเทียบกับ 20 ปีที่ผ่านมา
 
รางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
1.ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 3 รางวัล ดังนี้ 
1.1 ดร.ฟิลลิป เจมส์ ชอว์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง กรรมวิธีควบคุมการแสดงออกของยีนเพื่อศึกษาเป้าหมายยาและหาสารยับยั้งเป้าหมายด้วยเทคนิคไรโบไซม์ 
1.2 ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การตรวจวัดความรุนแรงของภาวะท้องเสียจากเชื้อ C.difficile ด้วยการตรวจวัด (1-3)-β-D-glucan ในกระแสเลือดและการรักษาด้วย  L.rhamnosus L34 ที่ได้จากตัวอย่างของประชากรไทย 
1.3 ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง เซ็นเซอร์สำหรับตรวจ glycated albumin เพื่อคัดกรองและติดตามภาวะเบาหวาน
2.ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 3 รางวัล ดังนี้ 
2.1 รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี 
2.2 ศ.พิเศษ นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง การผ่าตัดต้อกระจกเล็ก เล่ม 2 
2.3 พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นทางห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์
open_close_button
top