• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

75 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยและการพัฒนา การสร้างนวัตกรรม นำภูมิปัญญาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่น ถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสู่เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชน พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ในภารกิจ Smart Hospital และ Smart Products ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน

       นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในงานสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 75 ปี ว่า การขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.0 เป็นการพัฒนาไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการอาศัยนวัตกรรมในประเทศ และได้มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีภารกิจ 3 ด้าน คือ 1. การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสร้างสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน  2.  สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ  (Technology Support)  พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงและกำกับดูแลมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และ 3. การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน สร้างคนไทย 4.0 ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพัฒนาในด้านสมุนไพร เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (Herb, Biotech & Bio-Med และ Healthtech) การตอบสนองต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยและการพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้และนำภูมิปัญญาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs ภาคประชาคมและชุมชน โดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และการถ่ายทอดถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งนี้จุดเน้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข แบ่งเป็นภารกิจหลัก 2 ประเด็น ประกอบด้วย
          1) การสนับสนุน Smart Products เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการและเอกชนให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ผลงานสำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนายาชีววัตถุ ประเภท Biosimilar (ยาชีววัตถุคล้ายคลึง) ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสำอาง ชุดตรวจวินิจฉัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เป็นต้น  สามารถช่วยสร้างมูลค่าทางการแข่งขันของประเทศได้ประมาณ 5 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งภารกิจทางด้าน Smart Products จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาติภาพรวมในระยะ 5 ปีแรกไม่น้อยกว่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท  ตัวอย่างเช่น  ยาชีววัตถุ  ประเภท  Biosimilar มี  9  รายการที่กำลังดำเนินการ มูลค่าตลาดในประเทศไทย จำนวน 2,200 ล้านบาท ตลาดอาเซียน จำนวน 11,000 ล้านบาท และตลาดโลก จำนวน 657,000 ล้านบาท เป็นต้น
           2) Smart Hospital โดยการพัฒนาโรงพยาบาลมีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคำนึงถึงประเด็นโรคสำคัญของประเทศ โรคอุบัติใหม่ และโรคเดิมที่กลับมามีปัญหา โดยอาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และเชื้อโรคดื้อยา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท การพัฒนาคนตามกลุ่มวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงสูงอายุ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง เช่น การวิจัยศึกษาด้านพันธุศาสตร์ และการนำมาสู่การปฏิบัติในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ การใช้ความรู้ด้านสเต็มเซล (Stem cell & Regenerative Medicine) ตลอดจนกลุ่มการแพทย์ที่แม่นยำเฉพาะคน (Precision Medicine) ประกอบด้วยการตรวจหาวัณโรค มะเร็ง และเภสัชพันธุศาสตร์ ตลอดจนการเสริมสร้างอาหารที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล      
          “ทั้งนี้หากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขับเคลื่อนภารกิจ Smart Hospital และ Smart Products ได้สำเร็จจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนในเวลา 5 ปี และติด 1 ใน 3 ของเอเชียในเวลา 10 ปี และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนี้ คือ ประเทศไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขได้ประมาณ 1 ล้านล้านบาทใน 5 ปี และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเชิงเศรษฐกิจได้ประมาณ 6 แสนล้านบาทใน 5 ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านล้านบาทใน 5 ปี อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศมีสุขภาพที่ดีตลอดทุกช่วงกลุ่มวัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของภูมิภาคเอเชีย ก้าวสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแน่นอน” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
open_close_button
top