• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

เชิดชู “หมอพลรัตน์” เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560

     

 

    มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชูศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 75 ปี นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 ว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกผู้สร้างหรือริเริ่มงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผลงานที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ และผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2560 คือ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่านเป็นผู้อุทิศตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวิจัยโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิดรุนแรง และการพัฒนายาสูตรผสมที่มีผลต่อการรักษาและการป้องกัน อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก
 
ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ผลงานเด่นของศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ เป็นผลงานการวิจัย เรื่องโรคมาลาเรีย ซึ่งท่านได้ทุ่มเททำงานด้านการวิจัยตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ท่านได้ศึกษาวิจัยโรคมาลาเรีย ทั้งทางด้านพยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยาของโรคมาลาเรีย ตลอดจนการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่ดื้อยา อาทิ ได้ศึกษาพบว่าในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีดีซ่าน (jaundice) มักพบร่วมกับภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอื่นๆ เช่น ไตวาย น้ำท่วมปอด ช็อก ดังนั้น ถ้าพบผู้ป่วยมาลาเรียที่มีดีซ่าน จะต้องหาว่ามีภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอย่างอื่นร่วมด้วย เสมอ ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกถือว่าการพบดีซ่าน (ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนมาลาเรียอื่นๆ) เป็นเกณฑ์อันหนึ่งของมาลาเรียรุนแรง ศึกษาค้นคว้าสูตรยา รักษามาลาเรียหลายสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดการดื้อยา ได้รายงานประสิทธิภาพที่ดียิ่งของยาอาทีซูเนท (artesunate) ร่วมกับยาเม โฟลควิน (mefloquine) ในการรักษาผู้ป่วยฟัลซิปารัมมาลาเรียอันเป็นรายงานแรกของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งต่อมาองค์การอนามัยโลก และกระทรวง สาธารณสุขของประเทศไทยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้ป่วยมาลาเรีย และผู้ป่วยมาลาเรียที่เสียชีวิตทั่วโลกและในประเทศไทยลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด และสามารถป้องกันการดื้อยาได้ดี นอกจากนี้ท่านยังร่วมพัฒนายารักษาโรคมาลาเรียรุนแรง ตลอดจนร่วมจัดทำหนังสือวิชาการแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยนิพนธ์ร่วมกับสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหนังสือเล่มนี้สำหรับแพทย์และอายุรแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมาลาเรียทั่วประเทศไทย
 “เป็นที่ประจักษ์ว่า ผลการศึกษาวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ และคณะ มีผลต่อความเข้าใจโรคมาลาเรียรุนแรงและไม่รุนแรงมากขึ้น ตลอดจนมีผลต่อการรักษาและการควบคุมการระบาดของมาลาเรียทั่วโลกและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากมาลาเรียลงได้มาก เป็นคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขของโลกและของประเทศไทยอย่างยิ่ง” นายแพทย์สถาพร กล่าวทิ้งท้าย
open_close_button
top