• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมโครงการพระราชดำริแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาจุลชีพก่อโรค วัตถุอันตราย ความชุกของยุง และศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในปุ๋ยหมักจากขยะและการกำจัดด้วยรังสี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการวิจัยบำบัดมลพิษในเขตเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะและ น้ำเสีย โดยการใช้กระบวนการทางธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชน ที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง เริ่มจากการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้หญ้าและพืชชายเลนเป็นตัวกรอง น้ำที่ได้รับการบำบัดสามารถปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย และมีการแยกขยะมูลฝอย โดยแยกส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ไปหมักทำปุ๋ยสำหรับใช้บำรุงดิน หรือนำไปถมพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อปลูกป่าชายเลน แต่ยังพบปัญหา แหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
 
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ส่งคณะผู้วิจัยเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำการศึกษาการดำเนินงานตามโครงการฯ พบว่าการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีบ่อผึ่ง สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคอุจจาระร่วง พาราสิต โลหะหนักในน้ำและดินตะกอนได้ในช่วงระบบบำบัด ตลอดจน ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบเอซึ่งติดต่อทางอาหาร เช่นเดียวกับสารเคมีกำจัดแมลงประเภทออร์กาโนคลอรีน ทั้งในน้ำ และดินตะกอน นอกจากนี้การสำรวจความชุกของยุงบริเวณโครงการและบ้านประชาชนใกล้เคียง พบลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ยุงรำคาญพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และยุงเสือหรือยุงลายเสือพาหะนำโรคเท้าช้าง ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้ความรู้ด้านการควบคุมโรคระบาดจากยุงแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ส่วนการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในปุ๋ยหมักจากขยะและการกำจัดด้วยรังสีสรุปได้ว่า ขยะที่นำมาหมักเป็นปุ๋ยยังตรวจพบเชื้อก่อโรคลำไส้และพยาธิลำไส้ จำเป็นต้องนำมาผ่านกรรมวิธีการลดปริมาณเชื้อโรคโดยการฉายรังสี
 
“ผลการดำเนินโครงการทำให้แม่น้ำเพชรบุรีมีคุณภาพน้ำดีขึ้น ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ขึ้น บ่อบำบัดน้ำเสีย สามารถเลี้ยงปลาโดยไม่ต้องให้อาหาร ปุ๋ยหมักจากขยะ น้ำชะจากขยะ น้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมาใช้ปลูกพืชเกษตร ได้พืชที่เก็บเกี่ยวจากแปลงพืชบำบัดน้ำเสียนำมาทำเครื่องจักสานผลิตสินค้าหัตถกรรม และทำเยื่อกระดาษได้อย่างปลอดภัย” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
open_close_button
top