• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ เตรียมพร้อมเป็น Excellence ด้านเครื่องสำอางและสมุนไพรไทย

                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ในการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนางานด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

                นายแพทย์พิเชฐ    บัญญัติ    รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม "ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ (Excellence RMSc) ด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร "  ณ เขาค้อเฮอร์เบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์   แปรรูปจากสมุนไพรไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับ 8 กระทรวงหลักจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้ประเทศไทยส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นนำของ ASEAN และเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว

                นายแพทย์พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีภารกิจสำคัญในการวิจัยและพัฒนางานด้านสมุนไพร โดยมีสถาบันวิจัยสมุนไพร เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาครัฐและเอกชน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนและดำเนินงานควบคู่กันไป ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครอบคลุมทั้งประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน และการฝึกอบรมการผลิตและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางผสมสมุนไพรในระดับชุมชน หรือ SME ให้มีความรู้ในการผลิตเครื่องสำอางผสมสมุนไพรให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานกำหนด เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมากขึ้น

                "สำหรับการจัดประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ (Excellence RMSc) ด้านเครื่องสำอางและสมุนไพรครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก โดยระดมสมองระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร ในการเตรียมความพร้อมโครงการสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนางานด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 " รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว 

open_close_button
top