• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤศจิกายน - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 14 ของกระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละของห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ100) คุณจุไร โชติชนาทวีวงศ์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 ตัวชี้วัดและประเด็นการตรวจราชการ ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

สรุปผลการประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รอบที่ 1 ปี 2557

ร้อยละของห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ100) คุณจินตนา ว่องวิไล ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

บทบาทของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Regulator

เป้าหมายตัวชี้วัด ปี 2557

Lab ธรรมชาติวิทยา

แบบตรวจติดตามและประเมินผล ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการ รพ.สต. และ ศสม.

แบบตรวจติดตามและประเมินผล ตามเกณฑ์การตรวจติดตาม และ ประเมินผลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพตำบล (ศสม.)

 พัฒนาห้องปฎิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลส้งกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557

 โครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลส้งกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

open_close_button
top