• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ จัดการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบรรเทาความเสี่ยงด้านเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบรรเทาความเสี่ยงด้านเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ หรือ Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) ที่อาจเกิดจากการนำไปใช้เป็นอาวุธเพื่อก่อการร้าย การลักลอบขนส่ง การใช้อย่างผิดกฎหมาย
       นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2553 สหภาพยุโรป (European Union : EU) ได้ประสานขอความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาด้าน CBRN โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศ CBRN (CBRN Center of Exellence : CoE) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานของกลุ่มประเทศในแต่ละภูมิภาค และเป็นเครือข่ายกับ CoE ของกลุ่มประเทศอื่นๆ รวม 8 ภูมิภาค ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบหมายให้สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เป็นผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Point : NFP) และต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การดำเนินงานโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ.2553-พ.ศ.2557) ประเทศไทยได้เข้าร่วมดำเนินงานจำนวน 9 โครงการ จนแล้วเสร็จ ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานความร่วมมือและเชื่อมโยงกันในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถเผชิญและป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจาก CBRN ได้ แต่ก็ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยยังไม่ได้ทำข้อตกลงเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอของ CoE เช่น การแจ้งรายชื่อคณะทำงาน CBRN ของประเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติการของประเทศ การตอบรับเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2558-พ.ศ.2561)
      เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานด้านการบรรเทาความเสี่ยงด้านเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ (CBRN) ของประเทศไทย และผู้รับผิดชอบด้านนี้จากทุกหน่วยงาน ได้ร่วมประชุมหารือพิจารณาประเด็นที่ประเทศไทยควรดำเนินการตามข้อเสนอของ CoE และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนงาน โครงการ ทั้งที่ดำเนินการมาแล้วและกำลังดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ของไทย รวมทั้งมีการกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะผู้ประสานงานระดับชาติ จึงจัดการประชุมเครือข่ายคณะทำงานด้าน CBRN ของประเทศไทยขึ้น
 
      อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าน CBRN ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าต่างประเทศ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผลการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยมีเครือข่ายการทำงานระดับประเทศที่มีแผนการดำเนินการร่วมกันและมีการบูรณาการงานระหว่างประเทศอื่นๆ เข้าด้วยกัน
 
open_close_button
top