• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

ไทยแสดงความเป็นผู้นำของการพัฒนาศักยภาพด้านตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อร้ายแรง ในการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก

                กระทรวงสาธารณสุขไทยแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อร้ายแรงสูงและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการระบาดในเวทีการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda: GHSA) เพื่อผลักดันกิจกรรมใน Road Map ของไทย เช่น ระบบการส่งต่อสิ่งส่งตรวจโรคอันตรายร้ายแรงต่างๆ ระหว่างประเทศ เป็นต้น ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค พร้อมทั้งเป็น Training Center ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและด้านวิทยาการระบาด

                นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะ เข้าร่วมการประชุมการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda (GHSA),  Action Package Coordination Meeting ) ในหัวข้อเรื่อง Strengthening Cooperation to Enhance Capacities in Addressing Global Public Health ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ หรือ International Health Regulations (IHR)  

                ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และร่วมกันระบุประเด็นความท้าทายและโอกาสในการดำเนินการในด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำใน 2 ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 1 “Detect 1: National Laboratory System” ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ได้แม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และ ชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 5 “Detect 5: Work force Development” การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการระบาด เพื่อให้ทำหน้าที่เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค และให้การสนับสนุนการดำเนินการชุดกิจกรรมป้องกันที่ 1 “Prevent 1: Antimicrobial resistance (AMR)” ด้านการต่อต้านเชื้อดื้อยา  ดังนี้

                1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำเสนอความสำเร็จที่สำคัญในชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 1 “Detect 1: National Laboratory System”  สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

  • การร่วมกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค (Regional Strategic Roadmap) ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ระหว่างประเทศเจ้าภาพหลัก  ประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ASEAN และ SARRC และองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเอกสารนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขในประเทศของตน และยังได้เสนอกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อผลักดันให้กิจกรรมที่แผนยุทธศาสตร์สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน (ดังเอกสารแนบ)
  • การประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างประเทศเจ้าภาพหลัก  ประเทศสมาชิกที่สนับสนุนและองค์การระหว่างประเทศ
  • การเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคที่พัฒนาขึ้น โดยการประกาศชุดกิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในปี 2559-2560
  • การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการประชุมระดับผู้นำของประเทศผู้นำในชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขประมาณปลายปี พ.ศ. 2559

                2. ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมและความสำเร็จระหว่างปี 2558-2559 อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการระบาดระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563  การประชุมร่วมกันระหว่าง ASEAN+3  เพื่อสร้างเครือข่ายของการฝึกอบรมด้านวิทยาการระบาด และการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (training for trainers)

                ที่ประชุมได้สรุป 2 ผลผลิตหลักดังต่อไปนี้

                1) ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อเอกสาร “Jakarta called for Action on the GHSA implementation” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการสื่อสาร การประสานงาน และความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประเทศสมาชิก GHSA และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

                2) ประเทศอินโดนีเซียในฐานะประฐาน GHSA Steering Committee ได้เสนอแบบจำลองระบบเครือข่ายแบบบูรณาการ (Systemic Integrated Network Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง การประสานงาน ความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน  เพื่อ implement ทั้ง 3 ชุดกิจกรรมได้แก่ การป้องกัน การเฝ้าระวังและการตอบสนอง

                วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพรุนแรงในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลักดันให้แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มแข็ง และมีแผนความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารสุขของกฎอนามัยระหว่างประเทศ

open_close_button
top