• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

สธ.เปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 7 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
 
สธ.เปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
 
รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ว่า ในประเทศไทยมีองค์กรและหน่วยงานหลายแห่งถือสิทธิครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อศึกษาวิจัย หรือดำเนินการเชิงธุรกิจเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่มีอยู่ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายในการควบคุมความเป็นอันตราย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณะ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีภารกิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์สามารถดำเนินกิจการด้วยความปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์หรือการนำเอาเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไปใช้ในทางที่ผิด ก่ออันตรายต่อสิ่งชีวิต ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อชุมชน
 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมี พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายดังกล่าวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ขึ้น ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดที่จะต้องจัดทำอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ โดยในการจัดทำร่างอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการรับความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน ในการร่วมกันพัฒนาอนุบัญญัติตามกฎหมายฉบับนี้
 
“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อให้เป็นฉบับที่เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ซึ่งภายหลังจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มาแล้ว 2 ครั้ง โดยได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จไปแล้ว 3 เรื่อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะมีการพิจารณากฎหมายอนุบัญญัติทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงการแจ้ง กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตฯ ประกาศกระทรวงเรื่องลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ครอบครองฯ ประกาศกระทรวงเรื่อง ผู้ดำเนินกิจการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา 28 ต้องปฏิบัติฯ ประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อควบคุมโรคและการบำบัดโรค พ.ศ.... และประกาศกระทรวงเรื่อง การขนส่ง การส่งมอบ การทำลายและการทำให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ....”รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี กล่าว
 
open_close_button
top