• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

การประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมร่วมของคณะทำงานในปี พ.ศ. 2559
 
               
นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมทางไกลคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 3ว่า ในการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมได้ให้ความสําคัญในเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพโลก 3 ด้าน คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง และ ตอบโต้ต่อโรคระบาดข้ามพรมแดน (Prevent, Detect, Respond) รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของประเทศ สมาชิกองค์การอนามัยโลกในการดําเนินการตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulation 2005) ประเทศไทยได้ประกาศเจตจำนงที่จะเป็นผู้นำใน 2 ชุดกิจกรรม คือ Detect 1: National Laboratory System คือ ชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และ Detect 5: Work force Development คือ พัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา ทำหน้าที่เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค
               
นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่อว่า ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  Detect 1: National Laboratory System โดยล่าสุดได้มีการประชุมกลุ่มผู้นำของชุดกิจกรรมเฝ้าระวัง 1: ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd Package Conference call for Global Health Security Agenda (GHSA), Detect 1: National Laboratory System) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศผู้นำ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และประเทศไทย และมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องและสนับสนุนในประเด็นความร่วมมือดังต่อไปนี้
 
(1) กิจกรรมร่วมของกลุ่มประเทศผู้นำ ปี พ.ศ. 2559 นำเสนอโดยประเทศไทย ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ Joint External Evaluation (JEE) การจัดตั้งระบบส่งต่อตัวอย่างส่งตรวจในภูมิภาค และการจัดเวทีประชุมระดับนานาชาติเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน 
 
(2) การเห็นชอบแผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2559
 
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 (The 1st Regional Workshop) ในหัวข้อ Enhancing Regional Partnership towards Strengthening Laboratory System in Accelerating GHSA’s Implementation ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยจะมีการประชุมระดับผู้นำของประเทศผู้นำในชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ด้วย
 
การประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ครั้งต่อไปจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
 
“วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA : Global Health Security Agenda) มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพรุนแรงในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 24 ประเทศ ผลักดันให้แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มแข็ง และมีแผนความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค” นพ.อภิชัย กล่าว
 
open_close_button
top