• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

เผย 19 ผลงานเด่นจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลงานวิชาการดีเด่นจากการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 มีผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 19 เรื่อง จากการส่งเข้าประกวดทั้งหมด 179 เรื่อง

     วันนี้  (23 มีนาม 2559) นายแพทย์อภิชัย  มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
       ในงานได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยได้มอบรางวัลให้แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อวงการด้านสาธารณสุข โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการเป็นผู้ตัดสินผลการประกวดการเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยายและโปสเตอร์แบ่งการตัดสินรางวัลออกเป็น 5 สาขา ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการ ได้ผลดังนี้
ห้องที่ 1 : สาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง  ประสิทธิภาพของชุดทดสอบเตโตรโดท็อกซิน (TTX-IC) ที่ใช้โมโนโคลนนอลแอนติบอดีที่ผลิตเอง  เสนอโดย  นางสาววรรณษาทิพย์ นิสภา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง กับดัก LeO-Trap : นวัตกรรมการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกไข้ชิคุนกุนยาและไข้ซิกา  เสนอโดย  นางสาวพัชราวรรณ  ศิริโสภา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ   เรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจโรคสัตว์สู่คน: การสืบค้นในสัตว์รังโรค  เสนอโดย นางสาววัชรี สายสงเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ  เสนอโดย นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ห้องที่ 2 : สาขาโรค 
 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง  การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในทารกแรกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อโดยใช้กระดาษซับเลือดในโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกของประเทศไทย เสนอโดย นายแพทย์อาชวินทร์
โรจนวิวัฒน์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

                        รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การตรวจหาไวรัสเมอร์สและไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจในผู้กลับจากพิธีฮัจญ์ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557   เสนอโดย นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง  การทดสอบความไวของเชื้อ C. difficile ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี agar dilution (2012-2015)  เสนอโดย  นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รางวัลรองชนะเลิศ  ผลของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง CD44 ต่อการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้  เสนอโดย  นางสาวสุภาพร สุภารักษ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ห้องที่ 3 : สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนตะกั่วแคดเมียมและปรอทจากทะเลสาบสงขลา  เสนอโดย  นางสุดชฏา ศรประสิทธิ์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การตรวจประเมินค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีด้วยวิธีทางเลือก : Intracellular ATP assay  เสนอโดย  นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์  สถาบันชีววัตถุ
 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง  ปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากในเขตสุขภาพที่ 2
เสนอโดย  นางนัฐิกา จิตรพินิจ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง คุณภาพยาเม็ดโคลชิซินในประเทศไทย  เสนอโดย  นางสาวมิตรารุณ  คล้ายวิตภัทร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)

ห้องที่ 4 : สาขาสมุนไพร
 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การหาปริมาณ scopoletin ในผลยอด้วยวิธีUltra Performance Liquid Chromatography เสนอโดย นายอภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร  สถาบันวิจัยสมุนไพร
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ข้อกำหนดทางเคมีของลูกผักชีลา เสนอโดย นายเสกรชตกร บัวเบา สถาบันวิจัยสมุนไพร
รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง คุณภาพของยาแคปซูลฟ้าทะลาย  เสนอโดย นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุ สำนักยาและวัตถุเสพติด

ห้องที่ 5 : สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายชุมชนบ้านตมจังหวัดชลบุรีตามแนวพระราชดำริพอเพียง เสนอโดย นางสาวเพิ่มสุข สุขเกษม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกข้อมูลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีวิธีพีซีอาร์ในเด็กจากแม่สู่ลูกเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรอบทศวรรษ (2549-2558) เสนอโดย นางหรรษา ไทยศรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธีConventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอโดย นายวิโรจน์  พวงทับทิม  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เสนอโดยนางวไลลักษณ์  กาญจนะพิน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท และรองชนะเลิศ 3,000 บาท

open_close_button
top