• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย

 

               กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการกำจัดแมลง อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถควบคุมยุงพาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                วันนี้ (12 ธันวาคม 2556) ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “แนวทางใหม่ในการควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย” ว่า ไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อที่มียุงลายเป็นพาหะ ในแต่ละปีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกหลายหมื่นคนและ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 100 คน แต่จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2556 มีความรุนแรงมาก เมื่อเทียบกับสถานการณ์ ของโรคไข้เลือดออก 4-5 ปี ที่ผ่านมา โดยถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเกือบ 150,000 คนและเสียชีวิต 131 ราย ซึ่งปัจจุบันโรคไข้เลือดออก มีการระบาดกระจายไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัด และอำเภอ การกระจายของโรคมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ตลอดเวลา ในขณะที่ โรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย พบว่า ถึงแม้จะไม่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ แต่ยังคงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผลการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ในหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นและบึงกาฬ ยุงลายทั้งสองชนิดติดเชื้อสูงและยุงบางตัวติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งทำให้เกิดไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลาย นอกจากนี้ความรู้จากการวิจัยยังพบว่าไม่จำเป็นว่ายุงต้องไปกัดผู้ป่วยแล้วจึงจะมีเชื้อและเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดนี้ยังสามารถถ่ายทอดจากแม่ยุงไปยังลูกยุงได้ด้วย


                 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวได้กำหนดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการ หน่วยงานภาครัฐให้คำแนะนำและสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาตรฐาน แต่ในทางปฏิบัติความร่วมมือดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เป็นตัวเชื่อมเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้การควบคุมโรคนำโดยแมลงหลายโรคสามารถบูรณาการกันได้ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อนำโดยแมลงระดับชาติ ปี 2555-2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปจัดทำแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตร์การลดโรคติดต่อนำโดยแมลงของประเทศต่อไป


                   ในวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดการฝึกอบรม “แนวทางใหม่ในการควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย” ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) สำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผู้ประกอบการกำจัดแมลง อาจารย์และนักศึกษา และบุคลากร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของยุงพาหะ นวัตกรรมการวิจัย การใช้อัตราการติดเชื้อไวรัสเดงกีและชิคุนกุนยาในยุงเฝ้าระวังการระบาด การควบคุมยุงโดยใช้กับดักยุงแบบดักตาย ที่มีสารดึงดูดจากธรรมชาติ และสาธิตวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารทาป้องกันยุงและการทดสอบการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพ่นและวิธีพ่นที่เหมาะสมสำหรับป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้จัดการอบรมดังกล่าว ไปแล้ว 2 ครั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตและตรัง พบว่าสามรถสร้างผู้นำชุมชนในการนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ผู้ปฏิบัติได้มากกว่า 300 คน

open_close_button
top