• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< ตุลาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

สธ.พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย มีมาตรฐานพร้อมให้บริการประชาชน

 

   กระทรวงสาธารณสุข นำระบบบริหารคุณภาพพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินิจฉัย นำข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

   นพ.โสภณ เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของงาน ทั้งการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรืองานบริการอื่นๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน สำหรับบริการประชาชน โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดทำเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างกระบวนการรับรองระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จ 

ที่ผ่านมา การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีหลากหลาย เช่น มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ หรือ LA และมาตรฐานสากล ISO 15189 ทำให้ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองเพียงร้อยละ 53  เมื่อกำหนดกระบวนงานการพัฒนาและรับรองที่เป็นขั้นตอนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผ่านการรับรองสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 521 แห่ง และเมื่อรวมกับการรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ทำให้ขณะนี้จำนวนผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98 จากจำนวนทั้งหมด 916 แห่ง ส่วนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ขณะนี้ได้รับการรับรองสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 640 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82 จากจำนวนทั้งหมด 780 แห่ง โดยจะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดต่อไป                 

   ด้านนพ.อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กำหนดเป็นโครงการระดับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557  เป็นการวางรากฐานของการพัฒนาระบบคุณภาพให้แก่ห้องปฏิบัติการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยจัดทำคู่มือคุณภาพในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล  สร้างกระบวนงานตรวจประเมินระบบคุณภาพที่อาศัยความร่วมมือของเครือข่าย และให้มีการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินิจฉัย เพื่อนำข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์

open_close_button
top