• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

 

 

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพของเกลือที่จำหน่าย ในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 พร้อมให้บริการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือและสนับสนุนวัสดุอ้างอิงไอโอดีนในเกลือให้กับโรงงานผลิตเกลือและห้องปฏิบัติการที่ตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือ ซึ่งจะทำให้การผลิตเกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานมากขึ้น สร้างความมั่นใจ แก่คนไทยว่าจะได้รับปริมาณไอโอดีนที่เหมาะสมและเพียงพอกับร่างกายและมีสุขภาพที่ดี โดยให้บริการฟรี

     นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตคลอรีน โซดาไฟ โซดาแอช แก้ว และกระดาษ เป็นต้น ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำปลา ปลาร้า ซอส ซีอิ้ว ผักและผลไม้ดอง นอกจากนี้เกลือยังใช้เป็นทั้งเครื่องปรุงรสและใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกลือบริโภคที่บริโภคในประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดมาจากเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ ซึ่งพบว่ามีปริมาณไอโอดีนต่ำมากหรือไม่มีเลย และข้อมูลทางการแพทย์บ่งชี้ว่าปริมาณไอโอดีนที่เพียงพอและเหมาะสมมีผลต่อสุขภาวะและสติปัญญาของมนุษย์ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความต้องการไอโอดีนในผู้ใหญ่วันละ 150 ไมโครกรัม ส่วนหญิงมีครรภ์และให้นมบุตรต้องการเพิ่มเป็นวันละ 250 ไมโครกรัม ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม รัฐบาลจึงมีมาตรการเรื่องการผลิตและการกระจายเกลือเสริมไอโอดีน โดยใช้มาตรการหลัก คือ เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization)

     ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตเกลือสำหรับบริโภคปีละ 5,000,000 ตันต่อปี ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเกลือกระจายอยู่ทั่วประเทศถึง 272 แห่ง (ขนาดใหญ่ 5 โรง ขนาดกลาง 56 โรง และ ขนาดเล็ก 211 โรง) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเกลือบริโภคต้องมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 และไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม เพื่อสุขภาพของประชาชนและต้องการให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพของเกลือที่จำหน่ายในประเทศมาตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 ตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือ ด้วยวิธีไตเตรชั่น  ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน รวมจำนวน 619 ตัวอย่าง พบว่า มีเกลือที่มีปริมาณไอโอดีนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 29.7 โดยในจำนวนนี้มีเกลือที่พบว่ามีปริมาณไอโอดีนน้อยกว่า 20 และสูงกว่า 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมถึงร้อยละ 68.5 และ 31.5 ตามลำดับ โดยปริมาณไอโอดีนสูงสุดที่พบสูงถึง 192 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงเป็นความเสี่ยงของผู้บริโภค กลุ่มที่มีโอกาสได้รับไอโอดีนน้อย เช่น กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทมีโอกาสได้รับไอโอดีนน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ

     นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจากมาตรการเรื่องการเสริมไอโอดีนในเกลือเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศที่จะทำให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้รับปริมาณไอโอดีนที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย แต่จากข้อมูล ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกลือที่จำหน่ายในประเทศยังพบว่ามีปริมาณไอโอดีนไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตเกลือ และมีระบบกำกับติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะให้บริการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือและสนับสนุนวัสดุอ้างอิงไอโอดีนในเกลือ (Reference Material) ให้กับโรงงานผลิตเกลือและห้องปฏิบัติการที่ตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือซึ่งจะทำให้การผลิตเกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานมากขึ้น  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนไทยจะได้รับปริมาณไอโอดีนที่เหมาะสมและเพียงพอกับร่างกาย และมีสุขภาพที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบริการทั้ง 2 นี้ ให้บริการฟรี ทั้งนี้ผู้ผลิตเกลือและห้องปฏิบัติการที่ตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือ มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99630

open_close_button
top