• home»
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
  • ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน»

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

 

กิจกรรมสำคัญ
 

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการ สาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยทางสุขภาพ อาทิเช่น
1.1 วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อสำคัญต่างๆ เช่น วัตซีนป้องกันโรคเอดส์และไข้หวัดนก โดยวิจัยและพัฒนาจากเชื้อเอดส์และไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศเพื่อ ให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
1.2 ตรวจ วิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการและเตือนภัยทางสุขภาพด้าน คุ้มคร้องผู้บริโภคและเฝ้าระวังโรค รวมทั้งเตือนภัยทางสุขภาพโดยระบบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ด้วยการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงที่วิเคราะห์พบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป
1.3 วิจัย และพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ทดแทนการนำเข้าและสนับสนุนการส่งออก พร้อมกำหนดเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งจัดตั้งโรงงานต้นแบบสำหรับทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการ วิจัยในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสากกรรม ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
1.4 นำผล งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ให้ดีขึ้น

2. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามกฏหมายรวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจชันสูตร อาทิเช่น
2.1 ตรวจ วิเคราะห์ด้านอาหาร ยา สารเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารระเหยเครื่องสำอาง เครื่อมือแพทย์ รังสี ชีววัตถุ และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็น ไปตามกฏหมายและเป็นหลักฐานทางคดีรวมทั้งเพื่อควบคุมคุณภาพความปลอดภัยและส่ง เสริมคุณภาพการผลิตเพื่อการนำเข้าประเทศ เช่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหารหรือวัตถุดิบว่ามีการปนสารห้ามใช้หรือมีการ ปนเปื้อน สารพิษต่างๆ เช่น (Dioxin) หรือมีการตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMO) หรือไม่ เป็นต้น
2.2 เป็นสถานอ้างอิงด้านการตรวจชันสูตรโรคทาง ห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย ตรวจชันสูตรและตรวจยืนยันเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ทางบักเตรีวิทยา เชื้อราวิทยา ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา เคมีคลินิก เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก เป็นต้น รวมทั้งการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
2.3 การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะด้านการตรวจวิเคราะห์ให้ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อบรมการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนที่สนใจให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพได้ด้วยตนเอง

3. การพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชนด้านการแพทย์ และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล
กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยที่ทำหน้าที่พัฒนาและให้การรับรองคุณภาพ มาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขในโรงพยาบาลต่างๆ ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งการรับรองระบบตรวจสอบ สารพิษในผักสด ผลไม้สด เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความ ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

 

open_close_button
top