• home»
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
  • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ยุทธศาสตร์»

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ยุทธศาสตร์

 

 

วิสัยทัศน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย
 
พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง

    และบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

open_close_button
top