รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559          รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 >>> 1. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ          รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558          JHG Young Scientist Award : นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]         

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Training on GMP Production” ให้แก่นักวิจัยผู้ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการด้าน GMP ของยาจากสมุนไพรของทั้งสองประเทศ โดยผู้ได้รับทุนดังกล่าวได้แก่ Mrs. Thiri Kyaw Soe ตำแหน่ง Pharmacist และ Mrs. Phyu Wynn Aye ตำแหน่ง Pharmacist จากหน่วยงาน Food Drugs Administration Ministry of Health and sports
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม 106 อาคาร 14 โดยมีบุคลากรและผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม 106 อาคาร 14 โดยมีบุคลากรและผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005” เพื่อความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรม “การตรวจ การจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคาก่อสร้าง” เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจใน ข้อกำหนดและกฎระเบียบที่ถูกต้องโดยมีวิทยากรจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาให้ความรู้
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยด้านชีวภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Biosafety Network Establishment) เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขอาเซียนให้เป็น ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมรับสถานการณ์โรค ที่มีความรุนแรง ซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า จำนวน 17 ท่าน และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers” เพื่อเตรียมความพร้อมการให้การรับรองผู้ผลิต/จัดเตรียมวัสดุอ้างอิง โดยมี ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และการทำงานเพื่อประชาชน

Press Release
ข่าวทั้งหมด
ข่าวประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed

likefacebook


WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top