change lanuage English version
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารมช.สธ. นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยในตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งและกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีตกค้างในสินค้าก่อนการส่งจำหน่าย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารมช.สธ. นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยในตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งและกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีตกค้างในสินค้าก่อนการส่งจำหน่าย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารมช.สธ. นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยในตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งและกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีตกค้างในสินค้าก่อนการส่งจำหน่าย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารมช.สธ. นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยในตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งและกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีตกค้างในสินค้าก่อนการส่งจำหน่าย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาการฟื้นฟูผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025, ISO15189, ISO15190, ISO22870 และISO Guide 34
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาการฟื้นฟูผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025, ISO15189, ISO15190, ISO22870 และISO Guide 34
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางหรรษา ไชยวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานนะผู้ดูแลกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมพร้อมรับผลฟังการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานงานสัมมนา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องปฏิบัติการ ที่ขอการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภารรัฐและเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมงานและให้เกียรติบรรยาย เรื่องความสำคัญของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Mr.Katsunori Hara, Vice Ministry for Policy Coordination กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่น ให้เกียรติเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ BSL3 ตรวจเชื้ออีโบล่า และโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อร้ายแรงในโรงพยาบาล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Mr.Katsunori Hara, Vice Ministry for Policy Coordination กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่น ให้เกียรติเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ BSL3 ตรวจเชื้ออีโบล่า และโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อร้ายแรงในโรงพยาบาล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มอบป้ายห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผอ.รพ.ชลบุรี ที่ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นเพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อร้ายแรง ทำให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครบวงจร อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มอบป้ายห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผอ.รพ.ชลบุรี ที่ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นเพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อร้ายแรง ทำให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครบวงจร อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สารธารณสุข และ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมมอบป้ายห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี โดยมี นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ให้เกียรติรับมอบป้าย ซึ่งเป็น 1 ใน 2 แห่งของภาคตะวันออก ที่มีความพร้อมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เหมาะสม และสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สารธารณสุข และ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมมอบป้ายห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี โดยมี นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ให้เกียรติรับมอบป้าย ซึ่งเป็น 1 ใน 2 แห่งของภาคตะวันออก ที่มีความพร้อมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เหมาะสม และสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทาสีรั้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< ธันวาคม - 2557 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
  ระบบสารสนเทศ
  ดูทั้งหมด
  likefacebook
  เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

  WCAG 2.0 (Level AA)

  หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  open_close_button
  top