change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลักสูตรอาเซียนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 คน และบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 คน โดยมีนางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรและนักวิชาการจากสถาบันวิจัยสมุนไพรร่วมบันทึกภาพด้วย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาให้ข้อมูลความรู้รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการบริการประชาชน นวัตกรรมดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่อง การตรวจยีน เพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรง Steven Jonson จากยา Carbamazepine โดยมี นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ ทำการนำเสนอ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เยี่ยมชม รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ในการควบคุมกำกับห้องปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เยี่ยมชม รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ในการควบคุมกำกับห้องปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เยี่ยมชม รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ในการควบคุมกำกับห้องปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกลางและวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยความโปร่งใสและเป็นรูปธรรม โดยมี นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Dr.Shinji Hoshiba อธิการบดีมหาวิทยาลัยรากูโนกากูเอ็ง ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยชีววิทยา และการควบคุมแมลงกัดดูดเลือดสัตว์ที่อาจนำโรคมาสู่คนเพื่อเฝ้าระวังและจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนภัย รวมถึงการพัฒนาวิธีป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ขาข้ออื่นทั้งที่เป็นพาหะนำโรค
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Dr.Shinji Hoshiba อธิการบดีมหาวิทยาลัยรากูโนกากูเอ็ง ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยชีววิทยา และการควบคุมแมลงกัดดูดเลือดสัตว์ที่อาจนำโรคมาสู่คนเพื่อเฝ้าระวังและจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนภัย รวมถึงการพัฒนาวิธีป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ขาข้ออื่นทั้งที่เป็นพาหะนำโรค
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA : Global Health Security Agenda) “ก้าวต่อไปของการจัดทำแผนความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านระบาดวิทยา การสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการในประเทศและการป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านชีวภาพของโลก” โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA : Global Health Security Agenda) “ก้าวต่อไปของการจัดทำแผนความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านระบาดวิทยา การสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการในประเทศและการป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านชีวภาพของโลก” โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA : Global Health Security Agenda) “ก้าวต่อไปของการจัดทำแผนความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านระบาดวิทยา การสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการในประเทศและการป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านชีวภาพของโลก” โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA : Global Health Security Agenda) “ก้าวต่อไปของการจัดทำแผนความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านระบาดวิทยา การสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการในประเทศและการป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านชีวภาพของโลก” โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นเพื่อบูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์และของเชื้อก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมวัณโรค ครั้งที่ 1โดยมี รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Professor Katsushi TOKUNAKA Chairman Dept. of Human Genetics. The University of Tokyo, Mr.Shuiji IKEDA Chief Representative JICA Thailand Office และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เพื่อความเข้าใจและความพร้อมในการเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และแอพพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยสินค้าอันตราย ยา เครื่องสำอาง และอาหาร ผ่านบนเว็บไซท์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในการแถลงผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และแอพพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยสินค้าอันตราย ยา เครื่องสำอาง และอาหาร ผ่านบนเว็บไซท์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในการแถลงผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง “สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์” (Public Mental Health for Human Dignity) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอดีตผู้บริหาร ประกอบด้วย นพ.มรกต กรเกษม นพ.อุทัย สุดสุด นพ.วินัย วิริยกิจจา ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร์ ปวะบุตร นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ นพ.ไพจิตร์ วราชิต นพ.ธีระ รามสูต และ นพ.จำรูญ มีขนอน อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมใจกันแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< พฤษภาคม - 2558 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top
X

ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง