change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนำเสนอผลงานดีเด่น ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 182 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการด้านโรคและการวิจัยพัฒนาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ จำนวน 61 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 73 เรื่อง และผลงานวิชาการด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 48 เรื่อง
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ 2 แอพพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยสินค้าอันตราย ยา เครื่องสำอาง และอาหาร ผ่านบนเว็บไซท์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อให้ข้อมูลประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐาน และจำหน่ายในตลาดที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบสารอันตรายที่มักพบในอาหาร เครื่องสำอาง และยา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง โดยระบบแอนดรอยด์สามารถติดตั้งโดยค้นหาคำว่า Tumdee Drug Alert ส่วนระบบไอโอเอส สามารถดาวน์โหลดผ่านเวปไซด์ www.tumdee.org/alert และทางเวบไซต์ www.dmsc.moph.go.th
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ 2 แอพพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยสินค้าอันตราย ยา เครื่องสำอาง และอาหาร ผ่านบนเว็บไซท์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อให้ข้อมูลประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐาน และจำหน่ายในตลาดที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบสารอันตรายที่มักพบในอาหาร เครื่องสำอาง และยา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง โดยระบบแอนดรอยด์สามารถติดตั้งโดยค้นหาคำว่า Tumdee Drug Alert ส่วนระบบไอโอเอส สามารถดาวน์โหลดผ่านเวปไซด์ www.tumdee.org/alert และทางเวบไซต์ www.dmsc.moph.go.th
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทางจุลชีววิทยา” วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ปัญหาที่พบจากการพิจารณาทะเบียนตำรับยา การเก็บเชื้อมาตรฐานและการเตรียมเชื้อสำหรับทดสอบทางห้องปฏิบัติการโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนามาตรวิทยาด้านเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วประเทศ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่เป็นตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 15 เหรียญ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทกองเชียร์ และรองชนะเลิศอันดับสองประเภทขบวนพาเหรด โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพร้อมเล่าประสบการณ์ในการแข่งขันของแต่ละประเภทกีฬาในครั้งที่ผ่านมาด้วย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่เป็นตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 15 เหรียญ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทกองเชียร์ และรองชนะเลิศอันดับสองประเภทขบวนพาเหรด โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพร้อมเล่าประสบการณ์ในการแข่งขันของแต่ละประเภทกีฬาในครั้งที่ผ่านมาด้วย
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< เมษายน - 2558 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top