change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ Vietnam Food Administration (VFA), Ministry of Health สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเยี่ยมชมดูงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร การตรวจวัตถุดิบอาหารนำเข้า-ส่งออก การตรวจสารเคมีในผัก ผลไม้ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ Vietnam Food Administration (VFA), Ministry of Health สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเยี่ยมชมดูงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร การตรวจวัตถุดิบอาหารนำเข้า-ส่งออก การตรวจสารเคมีในผัก ผลไม้ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และต่อยอดไปถึงการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ฯพณฯ โซเลีย ยา มาเทอร์ (H.E. Zolia Yah Martor) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านการวางแผน วิจัย และพัฒนาแห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย โดยมี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับด้วย และในช่วงบ่ายคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการดำเนินงานตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข BSL-2 และ BSL-3
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ฯพณฯ โซเลีย ยา มาเทอร์ (H.E. Zolia Yah Martor) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านการวางแผน วิจัย และพัฒนาแห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย โดยมี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับด้วย และในช่วงบ่ายคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการดำเนินงานตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข BSL-2 และ BSL-3
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ฯพณฯ โซเลีย ยา มาเทอร์ (H.E. Zolia Yah Martor) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านการวางแผน วิจัย และพัฒนาแห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย โดยมี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับด้วย และในช่วงบ่ายคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการดำเนินงานตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข BSL-2 และ BSL-3
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ Thailand Today ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT World เกี่ยวกับเรื่อง “ผลตรวจน้ำดื่ม- น้ำแข็งตกมาตรฐาน” ถึงประเด็นการตรวจสอบคุณภาพ การปนเปื้อนหรือเจือปนของน้ำดื่ม และการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดทางห้องปฏิบัติการรวมถึงสาธิตการใช้ชุดทดสอบตรวจเชื้อโคลิฟอร์มและความกระด้างของน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ใน 176 ประเทศทั่วโลก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ Thailand Today ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT World เกี่ยวกับเรื่อง “ผลตรวจน้ำดื่ม- น้ำแข็งตกมาตรฐาน” ถึงประเด็นการตรวจสอบคุณภาพ การปนเปื้อนหรือเจือปนของน้ำดื่ม และการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดทางห้องปฏิบัติการรวมถึงสาธิตการใช้ชุดทดสอบตรวจเชื้อโคลิฟอร์มและความกระด้างของน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ใน 176 ประเทศทั่วโลก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงข่าว “การควบคุมมาตรฐานยาไทย” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงข่าว “การควบคุมมาตรฐานยาไทย” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม และรศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าความร่วมมือการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบยาต้นแบบและการศึกษาวิจัยทางคลินิก ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินการศึกษาชีวสมมูลให้ครบวงจรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น อาเซียน และองค์การอนามัยโลก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม และรศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าความร่วมมือการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบยาต้นแบบและการศึกษาวิจัยทางคลินิก ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินการศึกษาชีวสมมูลให้ครบวงจรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น อาเซียน และองค์การอนามัยโลก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งปีนี้ ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งปีนี้ ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวจันทรวรรณ วิวัฒนาพันธุ์ เลขานุการกรม รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ในโครงการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวจันทรวรรณ วิวัฒนาพันธุ์ เลขานุการกรม รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ในโครงการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< พฤศจิกายน - 2558 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top