• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารและนิทรรศการอาหารปลอดภัยที่จัดตั้งขึ้น ณ ตลาดกลางค้าส่งรวมถึงตลาดขนาดใหญ่ที่จำหน่ายอาหารสดแห่งที่ 7 พร้อมมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety)ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผัก และสารบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารและนิทรรศการอาหารปลอดภัยที่จัดตั้งขึ้น ณ ตลาดกลางค้าส่งรวมถึงตลาดขนาดใหญ่ที่จำหน่ายอาหารสดแห่งที่ 7 พร้อมมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety)ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผัก และสารบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “แนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข” เนื่องจากเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ เช่น ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โรคภูมิแพ้ต่างๆ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “แนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข” เนื่องจากเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ เช่น ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โรคภูมิแพ้ต่างๆ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบองค์ความรู้การประดิษฐ์กับดักผ้า SASA99 โดยความร่วมมือของฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ Rakuno Gakuen University, Hokkaido, Japan
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมทางคลินิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเทคนิคการตรวจโรคธาลัสซีเมียและโรคมะเร็ง
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Video : สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 “วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ” (Medical Sciences: Prompt & Proud) พร้อมมอบโล่ห์และเงินรางวัล แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 “วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ” (Medical Sciences: Prompt & Proud) พร้อมมอบโล่ห์และเงินรางวัล แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 “วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ” (Medical Sciences: Prompt & Proud) พร้อมมอบโล่ห์และเงินรางวัล แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 “วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ” (Medical Sciences: Prompt & Proud) พร้อมมอบโล่ห์และเงินรางวัล แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 “วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ” (Medical Sciences: Prompt & Proud) พร้อมมอบโล่ห์และเงินรางวัล แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 “วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ” (Medical Sciences: Prompt & Proud) พร้อมมอบโล่ห์และเงินรางวัล แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์:เชื่อมั่น และภาคภูมิ" โอกาสนี้ พระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์:เชื่อมั่น และภาคภูมิ" โอกาสนี้ พระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์:เชื่อมั่น และภาคภูมิ" โอกาสนี้ พระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์:เชื่อมั่น และภาคภูมิ" โอกาสนี้ พระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์:เชื่อมั่น และภาคภูมิ" โอกาสนี้ พระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์:เชื่อมั่น และภาคภูมิ" โอกาสนี้ พระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น แก่นักวิจัย นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 "วิทยาศาสตร์การแพทย์: เชื่อมั่นและภาคภูมิ และพระราชทานรางวัล DMSc Award วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวยงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< กรกฎาคม - 2557 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
  ระบบสารสนเทศ
  ดูทั้งหมด
  likefacebook
  เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

  WCAG 2.0 (Level AA)

  หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  open_close_button
  top