• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปัญญา สอนคม นายแพทย์จำรูญ มีขนอน นายแพทย์สมทรง รักษ์เผ่า นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ดร.จงดี ว่องพนัยรัตน์ และ นายมงคล เจนจิตติกุล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปัญญา สอนคม นายแพทย์จำรูญ มีขนอน นายแพทย์สมทรง รักษ์เผ่า นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ดร.จงดี ว่องพนัยรัตน์ และ นายมงคล เจนจิตติกุล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปัญญา สอนคม นายแพทย์จำรูญ มีขนอน นายแพทย์สมทรง รักษ์เผ่า นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ดร.จงดี ว่องพนัยรัตน์ และ นายมงคล เจนจิตติกุล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปัญญา สอนคม นายแพทย์จำรูญ มีขนอน นายแพทย์สมทรง รักษ์เผ่า นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ดร.จงดี ว่องพนัยรัตน์ และ นายมงคล เจนจิตติกุล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปัญญา สอนคม นายแพทย์จำรูญ มีขนอน นายแพทย์สมทรง รักษ์เผ่า นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ดร.จงดี ว่องพนัยรัตน์ และ นายมงคล เจนจิตติกุล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปัญญา สอนคม นายแพทย์จำรูญ มีขนอน นายแพทย์สมทรง รักษ์เผ่า นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ดร.จงดี ว่องพนัยรัตน์ และ นายมงคล เจนจิตติกุล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์” ซึ่งกลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางชมไฉไล สินธุสารผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และนางลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้การต้อนรับ MR.FRANCISCO DIONISIO FERNANDES จากสถานทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ในโอกาสขอความร่วมมือการส่งนักศึกษาของ Timor-Leste ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีทำบุญ ครบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์ปัญญา สอนคม และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารอดีตและปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพิธี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีทำบุญ ครบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์ปัญญา สอนคม และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารอดีตและปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพิธี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีทำบุญ ครบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์ปัญญา สอนคม และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารอดีตและปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพิธี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีทำบุญ ครบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์ปัญญา สอนคม และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารอดีตและปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพิธี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะประชุมหารือความร่วมมือวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ชันสูตรโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขและงานคุ้มครองผู้บริโภคในแหล่งท่องเที่ยว ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะการผลิตที่ดี (GMP) และระบบการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยตามหลัก HACCP พร้อมมอบประกาศนียบัตร Certificate HACCP และ GMP แก่สถานประกอบการ ประเภทโรงแรมและห้องอาหารขนาดใหญ่ที่ผ่านการตรวจประเมิน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2557 และได้บรรยายพิเศษ เรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และรังสีวินิจฉัยประจำปี 2557”
dmsc meeting2014
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< เมษายน - 2557 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
  ระบบสารสนเทศ
  ดูทั้งหมด
  เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

  WCAG 2.0 (Level AA)

  หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  open_close_button
  top