change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Workshop on Research and Development of Herbal Products) หลักสูตรที่ 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการด้านการวิจัยสมุนไพรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และฟิลิปปินส์ โดยมี นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร เป็นประธานเปิดการอบรม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อบูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์และของเชื้อก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมวัณโรค ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้แทนจาก Department of Human Genetics The University of Tokyo, Japan มหาวิทยาลัยมหิดล Human Development Department, JICA Research Supervisor of SATREPS Program AMED ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 7 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการห่วงโซ่ผู้ส่งมอบ (Supply Chain Management) ด้านวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการ และความคาดหวังของผู้ส่งมอบงาน (Suppliers) นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559” โดยมี นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 น.
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่สนใจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำไปใช้ในหน่วยงานเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การแจ้งข้อมูลการนำเข้า-การส่งออกแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ที่ถือใบอนุญาตตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ที่ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ และบุคลากรที่สนใจ ที่ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงยินดี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงยินดี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงยินดี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน 2559 ณ โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน 2559 ณ โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< พฤษภาคม - 2559 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top