• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาวัณโรคระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และ 4 ปีต่อจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ School of Internationnal Health (SIH), Graduate School of Medicine, Faculty of Medicine, มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ เรื่อง “Integrative Application of Human and Pathogen Genomic Information for Tuberculosis Control”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาวัณโรคระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และ 4 ปีต่อจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ School of Internationnal Health (SIH), Graduate School of Medicine, Faculty of Medicine, มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ เรื่อง “Integrative Application of Human and Pathogen Genomic Information for Tuberculosis Control”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาวัณโรคระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และ 4 ปีต่อจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ School of Internationnal Health (SIH), Graduate School of Medicine, Faculty of Medicine, มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ เรื่อง “Integrative Application of Human and Pathogen Genomic Information for Tuberculosis Control”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข แถลงข่าว เตรียมความพร้อมตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา ด้วยวิธี PCR สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น JICA-JST Project (SATREPS) on“INTEGRATIVE APPLICATION OF HUMAN AND PATHOGEN GENOMIC INFORMATIONFOR TUBERCULOSIS CONTROL” โดยมี รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.อังคณา หิรัญสาลี ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ Prof.Katsushi TOKUNAKA จาก Tokyo University Prof.Takeshi KURATA Mr.Yasumitsu KINOSHOTA จาก JIGA
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา PTP รวมพลังสู่อาเซียน (PT Providers Towards ASEAN and Beyond) เพื่อรวบรวมความรู้และความคิดเห็นในการอภิปรายหมู่ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่อง PTP ทางการแพทย์และรังสีวิทยา PTP ทางด้านอาหาร เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย PTP ทางด้านยาและวัตถุเสพติด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.เยาวพา พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard ) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการจัดทำแผนการเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายสังคม วิทยนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ที่จำหน่ายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร พร้อมเผยผลการตรวจผักผลไม้ที่ผ่านมาพบสารตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายสังคม วิทยนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ที่จำหน่ายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร พร้อมเผยผลการตรวจผักผลไม้ที่ผ่านมาพบสารตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรจากเทศบาลนครนนทบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรจากเทศบาลนครนนทบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรจากเทศบาลนครนนทบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี 2557 และแผนการดำเนินงานปี 2558" ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏ่ิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี 2557 และแผนการดำเนินงานปี 2558" ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏ่ิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี 2557 และแผนการดำเนินงานปี 2558" ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏ่ิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< กันยายน - 2557 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
  ระบบสารสนเทศ
  ดูทั้งหมด
  likefacebook
  เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

  WCAG 2.0 (Level AA)

  หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  open_close_button
  top