change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่สนใจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำไปใช้ในหน่วยงานเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การแจ้งข้อมูลการนำเข้า-การส่งออกแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ที่ถือใบอนุญาตตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ที่ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ และบุคลากรที่สนใจ ที่ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงยินดี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงยินดี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงยินดี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน 2559 ณ โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน 2559 ณ โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมร่วมของคณะทำงานในปี พ.ศ. 2559
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมร่วมของคณะทำงานในปี พ.ศ. 2559
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Smart Medical Sciences Smart Life :ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Smart Medical Sciences Smart Life :ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< พฤษภาคม - 2559 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top