change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อมวลชนจากหลายสำนัก เช่น News week , ช่อง 3 และช่องโมโนทีวี ร่วมสัมภาษณ์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องห้องแลปกรมวิทย์ฯ พร้อมตรวจโรคซิกา พร้อมกับถ่ายห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา ที่ทราบผลเร็ว และรับชมนวัตกรรมใหม่ เช่น กับดักไข่ยุงลาย และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในรูปแบบต่างๆ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อมวลชนจากหลายสำนัก เช่น News week , ช่อง 3 และช่องโมโนทีวี ร่วมสัมภาษณ์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องห้องแลปกรมวิทย์ฯ พร้อมตรวจโรคซิกา พร้อมกับถ่ายห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา ที่ทราบผลเร็ว และรับชมนวัตกรรมใหม่ เช่น กับดักไข่ยุงลาย และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในรูปแบบต่างๆ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อมวลชนจากหลายสำนัก เช่น News week , ช่อง 3 และช่องโมโนทีวี ร่วมสัมภาษณ์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องห้องแลปกรมวิทย์ฯ พร้อมตรวจโรคซิกา พร้อมกับถ่ายห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา ที่ทราบผลเร็ว และรับชมนวัตกรรมใหม่ เช่น กับดักไข่ยุงลาย และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในรูปแบบต่างๆ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันแถลงข่าว “อาหารปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน” เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยที่นิยมนำมาใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังพบปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในหมู ยาฆ่าแมลงในผัก-ผลไม้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฟื้นฟูผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO 15189, ISO 22870, ISO 15191 และ ISO/IEC17025 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรวจประเมินตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง ซึ่งจัดโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฟื้นฟูผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO 15189, ISO 22870, ISO 15191 และ ISO/IEC17025 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรวจประเมินตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง ซึ่งจัดโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมคอนเสิร์ต "สวย ใส ปลอดภัย มั่นใจ สบส." ซึ่งจัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อรณรงค์ให้วัยรุ่นยุคใหม่รู้ทัน และเลือกใช้บริการเสริมความงามที่ปลอดภัย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประทศไทย) จำกัด (URS) โดยมี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม Pre-Audit ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 GAP Analysis จากบริษัท URS โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการรับรองและใบอนุญาติกับผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก ครั้งที่ 1 เพื่อทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสปาชุมชน และโอทอป ของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในงานครบ “1 ปี การดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายศิริ ศรีมโนรส ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วมงานสัมมนา อบรมการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ การดูแลและบำรุงรักษา และสอนการทำ Intermediate check เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบกระเช้านวัตกรรมป้องกันยุงและสื่อเผยแพร่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ให้กับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง เพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น เพื่อบูรณาการควบคุมวัณโรค โดยมี ผู้แทนจาก Department of Human Genetics The University of Tokyo, Japan มหาวิทยาลัยมหิดล Human Development Department, JICA Research Supervisor of SATREPS Program AMED ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559” เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินิจฉัย นำข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินิจฉัย นำข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินิจฉัย นำข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< กุมภาพันธ์ - 2559 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top