change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมงาน THAILAND LAB 2015 งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานโครงการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อทบทวนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Management Review) การอบรมบุคลากรผ่านแผนยุทธศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน 12 โครงการสำคัญ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานโครงการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อทบทวนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Management Review) การอบรมบุคลากรผ่านแผนยุทธศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน 12 โครงการสำคัญ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานโครงการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อทบทวนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Management Review) การอบรมบุคลากรผ่านแผนยุทธศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน 12 โครงการสำคัญ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” พร้อมกับเยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์เด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยโดยคนไทยและผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างคุ้มค่า สนับสนุนนโยบายสุขภาพภาครัฐ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชุดทดสอบเบื้องต้นด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” พร้อมกับเยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์เด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยโดยคนไทยและผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างคุ้มค่า สนับสนุนนโยบายสุขภาพภาครัฐ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชุดทดสอบเบื้องต้นด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” พร้อมกับเยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์เด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยโดยคนไทยและผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างคุ้มค่า สนับสนุนนโยบายสุขภาพภาครัฐ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชุดทดสอบเบื้องต้นด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” พร้อมกับเยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์เด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยโดยคนไทยและผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างคุ้มค่า สนับสนุนนโยบายสุขภาพภาครัฐ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชุดทดสอบเบื้องต้นด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” พร้อมกับเยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์เด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยโดยคนไทยและผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างคุ้มค่า สนับสนุนนโยบายสุขภาพภาครัฐ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชุดทดสอบเบื้องต้นด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการขอรับรองตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ภายในปีงบประมาณ 2558 โดยมี รอ.ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการขอรับรองตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ภายในปีงบประมาณ 2558 โดยมี รอ.ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการขอรับรองตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ภายในปีงบประมาณ 2558 โดยมี รอ.ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการขอรับรองตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ภายในปีงบประมาณ 2558 โดยมี รอ.ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มปั่นออกจากจุดสตาร์ท ณ พระลานพระราชวังดุสิต ไปถึงบริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) และย้อนกลับมาจุดสุดท้ายของกิจกรรม ณ พระลานพระบรมรูปทรงม้า รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มปั่นออกจากจุดสตาร์ท ณ พระลานพระราชวังดุสิต ไปถึงบริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) และย้อนกลับมาจุดสุดท้ายของกิจกรรม ณ พระลานพระบรมรูปทรงม้า รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มปั่นออกจากจุดสตาร์ท ณ พระลานพระราชวังดุสิต ไปถึงบริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) และย้อนกลับมาจุดสุดท้ายของกิจกรรม ณ พระลานพระบรมรูปทรงม้า รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มปั่นออกจากจุดสตาร์ท ณ พระลานพระราชวังดุสิต ไปถึงบริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) และย้อนกลับมาจุดสุดท้ายของกิจกรรม ณ พระลานพระบรมรูปทรงม้า รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการพัฒนาวิธีตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ โดยมี รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล หัวหน้าศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< สิงหาคม - 2558 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top