change lanuage English version
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pesticide use in Public Health; Specification and Quality Control” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านฟิสิกส์- เคมี และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้องกำหนดขององค์การอนามัยโลก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมและเปิดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “การแพทย์แผนไทยหัวใจดูแลสุขภาพ” ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรทางห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมและเปิดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “การแพทย์แผนไทยหัวใจดูแลสุขภาพ” ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรทางห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาวัณโรคระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และ 4 ปีต่อจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ School of Internationnal Health (SIH), Graduate School of Medicine, Faculty of Medicine, มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ เรื่อง “Integrative Application of Human and Pathogen Genomic Information for Tuberculosis Control”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาวัณโรคระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และ 4 ปีต่อจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ School of Internationnal Health (SIH), Graduate School of Medicine, Faculty of Medicine, มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ เรื่อง “Integrative Application of Human and Pathogen Genomic Information for Tuberculosis Control”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาวัณโรคระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และ 4 ปีต่อจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ School of Internationnal Health (SIH), Graduate School of Medicine, Faculty of Medicine, มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ เรื่อง “Integrative Application of Human and Pathogen Genomic Information for Tuberculosis Control”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข แถลงข่าว เตรียมความพร้อมตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา ด้วยวิธี PCR สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น JICA-JST Project (SATREPS) on“INTEGRATIVE APPLICATION OF HUMAN AND PATHOGEN GENOMIC INFORMATIONFOR TUBERCULOSIS CONTROL” โดยมี รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.อังคณา หิรัญสาลี ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ Prof.Katsushi TOKUNAKA จาก Tokyo University Prof.Takeshi KURATA Mr.Yasumitsu KINOSHOTA จาก JIGA
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา PTP รวมพลังสู่อาเซียน (PT Providers Towards ASEAN and Beyond) เพื่อรวบรวมความรู้และความคิดเห็นในการอภิปรายหมู่ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่อง PTP ทางการแพทย์และรังสีวิทยา PTP ทางด้านอาหาร เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย PTP ทางด้านยาและวัตถุเสพติด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.เยาวพา พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard ) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการจัดทำแผนการเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< กันยายน - 2557 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
  ระบบสารสนเทศ
  ดูทั้งหมด
  likefacebook
  เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

  WCAG 2.0 (Level AA)

  หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  open_close_button
  top
  X

  GES Online

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการขอความร่วมมือข้าราชการร่วมตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์กร

  อ่านต่อ