change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน (IQA) ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ การตรวจหาข้อบกพร่องเพื่อดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภายในกรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนการตรวจสอบจากหน่วยงานผู้รับรองภายนอก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบป้ายทองอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการขายอาหารในโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย และเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารซึ่งตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร มีความพร้อมสามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษในผักสดและผลไม้สดขึ้น โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบให้แก่บุคลากรของตลาด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบป้ายทองอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการขายอาหารในโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย และเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารซึ่งตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร มีความพร้อมสามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษในผักสดและผลไม้สดขึ้น โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบให้แก่บุคลากรของตลาด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Multi-Laboratories Method Validation เพื่อให้บุคลากรทางด้านระบบบริหารงานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและนักวิชาการทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถนำวิธีตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการเดียวไปใช้ทดสอบกับห้องปฏิบัติการหลายแห่งในคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นางหรรษา ไชยวานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) กล่าวรายงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และความมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างกรมกองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และความมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างกรมกองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และความมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างกรมกองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และความมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างกรมกองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และความมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างกรมกองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และความมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างกรมกองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านเซลล์และเนื้อเยื่อทางการแพทย์ ครั้งที่ 4” โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดทางห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นพ.สมชาย แสงกิจพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวรายงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านเซลล์และเนื้อเยื่อทางการแพทย์ ครั้งที่ 4” โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดทางห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นพ.สมชาย แสงกิจพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวรายงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข” จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โดยการบูรณาการความรู้ที่เป็นปัจจุบันและเทคนิคที่ทันสมัย พร้อมถ่ายทอดความรู้ ไปยังชุมชนภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้าน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข” จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โดยการบูรณาการความรู้ที่เป็นปัจจุบันและเทคนิคที่ทันสมัย พร้อมถ่ายทอดความรู้ ไปยังชุมชนภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้าน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากองค์กรภายนอก ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการชันสูตร สู่การตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี นางชมไฉไล สินธุสาร ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการวิจัยไพรเมทแห่งชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางและห้องปฏิบัติการในการศึกษาวิจัย การทดสอบ และผลิตชีววัตถุที่ต้องใช้สัตว์ไพรเมทที่มีคุณภาพสุขภาพ และคุณภาพพันธุกรรมตามมาตรฐานสากล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Multi-Site Laboratory Accreditation ISO 15189:2012 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับระบบบริหารงานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ของทุกหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการบรรยาย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Multi-Site Laboratory Accreditation ISO 15189:2012 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับระบบบริหารงานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ของทุกหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการบรรยาย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ร่วมเปิดและมอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่ตรวจเลือดผู้ป่วยติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาและเชื้ออันตรายสูง
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< มีนาคม - 2558 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top