change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ“คุณภาพสมุนไพรไทย” ระดับทอง ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 15 แห่งและภาคเอกชน จำนวน 4 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสมุนไพรไทย และสามารถแข่งขันในตลาดภูมิอาเซียนได้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ“คุณภาพสมุนไพรไทย” ระดับทอง ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 15 แห่งและภาคเอกชน จำนวน 4 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสมุนไพรไทย และสามารถแข่งขันในตลาดภูมิอาเซียนได้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ“คุณภาพสมุนไพรไทย” ระดับทอง ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 15 แห่งและภาคเอกชน จำนวน 4 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสมุนไพรไทย และสามารถแข่งขันในตลาดภูมิอาเซียนได้
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO 15189, ISO22870, ISO15190 และ ISO/IEC17025 โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ซึ่งทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยาและวัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข ชีววัตถุ รังสีและเครื่องมือแพทย์ พิษวิทยาและนิติศาสตร์ ฯลฯ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานของผู้บริหาร เรื่อง เทคนิคในการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานของผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารอย่างเลขานุการมืออาชีพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางชมไฉไล สินธุสาร ผอ.สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา “วันรับรองระบบงานโลก ประจำปี พ.ศ.2558 ร่วมกันจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางชมไฉไล สินธุสาร ผอ.สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา “วันรับรองระบบงานโลก ประจำปี พ.ศ.2558 ร่วมกันจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางชมไฉไล สินธุสาร ผอ.สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา “วันรับรองระบบงานโลก ประจำปี พ.ศ.2558 ร่วมกันจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจติดตามภายในด้านบริหารจัดการ ISO15189, ISO/IEC17025, ISO/IEC17043 และ ISO Guide 34 เพื่อให้บุคลากรด้านระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และผู้ตรวจประเมิน จากส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจติดตามภายในด้านบริหารจัดการ ISO15189, ISO/IEC17025, ISO/IEC17043 และ ISO Guide 34 เพื่อให้บุคลากรด้านระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และผู้ตรวจประเมิน จากส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สป.สธ.ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการ “สมุนไพรคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปาชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางการเกษตร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สป.สธ.ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการ “สมุนไพรคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปาชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางการเกษตร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สป.สธ.ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการ “สมุนไพรคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปาชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางการเกษตร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สป.สธ.ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการ “สมุนไพรคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปาชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางการเกษตร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สป.สธ.ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการ “สมุนไพรคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปาชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางการเกษตร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สป.สธ.ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการ “สมุนไพรคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปาชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางการเกษตร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อมด้วยนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สป.สธ.ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการ “สมุนไพรคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปาชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางการเกษตร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดโครงการ “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” โดยให้มีศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ซึ่งจัดตั้งในชุมชน กำกับดูแลโดย รพ.สต. ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะนำองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสารอันตรายปนเปื้อนด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอางถ่ายทอดให้กับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั่วประเทศ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดโครงการ “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” โดยให้มีศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ซึ่งจัดตั้งในชุมชน กำกับดูแลโดย รพ.สต. ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะนำองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสารอันตรายปนเปื้อนด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอางถ่ายทอดให้กับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั่วประเทศ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดโครงการ “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” โดยให้มีศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ซึ่งจัดตั้งในชุมชน กำกับดูแลโดย รพ.สต. ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะนำองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสารอันตรายปนเปื้อนด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอางถ่ายทอดให้กับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั่วประเทศ
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< กรกฎาคม - 2558 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top