change lanuage
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และแอพพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยสินค้าอันตราย ยา เครื่องสำอาง และอาหาร ผ่านบนเว็บไซท์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในการแถลงผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และแอพพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยสินค้าอันตราย ยา เครื่องสำอาง และอาหาร ผ่านบนเว็บไซท์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในการแถลงผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง “สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์” (Public Mental Health for Human Dignity) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอดีตผู้บริหาร ประกอบด้วย นพ.มรกต กรเกษม นพ.อุทัย สุดสุด นพ.วินัย วิริยกิจจา ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร์ ปวะบุตร นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ นพ.ไพจิตร์ วราชิต นพ.ธีระ รามสูต และ นพ.จำรูญ มีขนอน อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมใจกันแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอดีตผู้บริหาร ประกอบด้วย นพ.มรกต กรเกษม นพ.อุทัย สุดสุด นพ.วินัย วิริยกิจจา ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร์ ปวะบุตร นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ นพ.ไพจิตร์ วราชิต นพ.ธีระ รามสูต และ นพ.จำรูญ มีขนอน อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมใจกันแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอดีตผู้บริหาร ประกอบด้วย นพ.มรกต กรเกษม นพ.อุทัย สุดสุด นพ.วินัย วิริยกิจจา ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร์ ปวะบุตร นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ นพ.ไพจิตร์ วราชิต นพ.ธีระ รามสูต และ นพ.จำรูญ มีขนอน อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมใจกันแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยฝ่ายไทยประชุมหารือความร่วมมือวิจัยกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า และลงนามในข้อตกลงร่วมมือวิจัย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2558-2662) เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานงานวิจัยร่วมกันในด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยฝ่ายไทยประชุมหารือความร่วมมือวิจัยกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า และลงนามในข้อตกลงร่วมมือวิจัย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2558-2662) เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานงานวิจัยร่วมกันในด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปัญญา สอนคม,นพ.จำรูญ มีขนอน,นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และ นพ.สถาพร วงษ์เจริญ,พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปัญญา สอนคม,นพ.จำรูญ มีขนอน,นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และ นพ.สถาพร วงษ์เจริญ,พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปัญญา สอนคม,นพ.จำรูญ มีขนอน,นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และ นพ.สถาพร วงษ์เจริญ,พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปัญญา สอนคม,นพ.จำรูญ มีขนอน,นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และ นพ.สถาพร วงษ์เจริญ,พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปัญญา สอนคม,นพ.จำรูญ มีขนอน,นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และ นพ.สถาพร วงษ์เจริญ,พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมใจแสดงความกตัญญู และรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 2558 โดยแนวคิดของงานกาชาดคือ “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิการสภากาชาดไทย ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับร้านกาชาดปีนี้ มีการออกแบบตกแต่งร้านเป็นพิเศษด้วยโทนสีม่วงทั่วทั้งงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 2558 โดยแนวคิดของงานกาชาดคือ “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิการสภากาชาดไทย ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับร้านกาชาดปีนี้ มีการออกแบบตกแต่งร้านเป็นพิเศษด้วยโทนสีม่วงทั่วทั้งงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 2558 โดยแนวคิดของงานกาชาดคือ “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิการสภากาชาดไทย ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับร้านกาชาดปีนี้ มีการออกแบบตกแต่งร้านเป็นพิเศษด้วยโทนสีม่วงทั่วทั้งงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวจันทรวรรณ วิวัฒนาพันธุ์ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับเกียรติบัตรเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตและวิทยากรตัวคูณจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม รับเข็มสัญลักษณ์เครือข่าย จาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนำเสนอผลงานดีเด่น ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 182 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการด้านโรคและการวิจัยพัฒนาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ จำนวน 61 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 73 เรื่อง และผลงานวิชาการด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 48 เรื่อง
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “National Laboratory System for Global Health Security” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< เมษายน - 2558 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
ระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
likefacebook
เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top
X

ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง