การจัดการความรู้

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1.ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

2.ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit knowledge)

สรุปหมวดหมู่เอกสารความรู้ จากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2562 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ในปี 2562 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้แสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการบริหารจัดการสารเคมีโดยโปรแกรม ChemInvent และได้จัดหมวดหมู่องค์ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จัดเก็บในฐานข้อมูล Google drive ของหน่วยงาน ดังนี้

 

การแบ่งหมวดหมู่

1.การจัดการสารเคมี

1.1 คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี_กรมโรงงาน

1.2 คู่มือการบริหารจัดการสารเคมี_สำนักอนามัย

1.3 ระบบการจัดการสารเคมี_กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1.4 การจัดการของเสียอันตรายในห้องห้องปฏิบัติการ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

2.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

2.1 Laboratory-safety_สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2.2 คู่มือความปลอดภัยกรมวิทย์บริการ

2.3 Safetymanual of Chula

2.4 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ_กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องแลป_กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.6 Chemical Safety Management_สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.7 พรบ.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

2.8 ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัย_กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.9 คู่มือข้อกำหนดความปลอดภัย_กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

3.การบริหารจัดการสารเคมีโดยโปรแกรม ChemInvent

3.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ChemInvent

องค์ความรู้ที่จำเป็นและองค์ความรู้ปัจจุบันของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่