คุณธรรมและความโปร่งใส

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

http://ethics.dmsc.moph.go.th/post-view/145

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที

ชุด โอกาส

ชุด โอกาส

ชุด ยกย่อง 

ชุด โอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)


 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

 

*******************

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานติดตามประเมินผลการประเมินความเสี่ยง
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะทำงาน PMQA
แต่งตั้งผู้ดูแลเผยแพร่ขอมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ผู้บริการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุตจริต
แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
กิจกรรม 5ส ของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

VDO ประกาศเจตจำนงค์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักเครื่องสำอางร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร