คุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์มการเผยแพร่สปอร์ตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัคซีนต้านทุตจริต ปลูกจิตสำนึก คนไทยไไม่โกง ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
สื่อสารแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
ประกาสเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงืนตอบแทนการปฏิบัตินอกเลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
แผนการดำเนินงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
กิจกรรมขับเคลื่อนทางคุณธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
การขับเคลื่อนคุณธรรม ของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 25633 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
ทบทวนอัตลักษร์ (คุณธรรมหลัก) ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
การจัดทำแผนและรายานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการการเรื่องมาตรการเปิดโอกาศให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีสาวนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
การจัดทำแผนและรายานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการการเรื่องมาตรการเปิดโอกาศให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีสาวนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

http://ethics.dmsc.moph.go.th/post-view/145

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที

ชุด โอกาส

ชุด โอกาส

ชุด ยกย่อง 

ชุด โอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)


 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

 

*******************

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานติดตามประเมินผลการประเมินความเสี่ยง
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะทำงาน PMQA
แต่งตั้งผู้ดูแลเผยแพร่ขอมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ผู้บริการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุตจริต
แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
กิจกรรม 5ส ของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

VDO ประกาศเจตจำนงค์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักเครื่องสำอางร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร