ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการประชุมออนไลน์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม zoom เพื่อสนับสนุนนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง งานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่หยุดชะงัก บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์ของการระบาดโรคดังกล่าว หากหน่วยงานต้องประชุมการดำเนินงานของแต่ล่ะหน่วยงาน ประชุมคณะกรรมการ ประชุมหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ สามารถขอใช้เลขห้อง zoom ด่วน ได้ทาง e-mail itc.officer@dmsc.mail.go.th //ข้อจำกัด ในแต่ละวันสามารถประชุมพร้อมกันได้ 10 ห้อง ห้องล่ะ 300 ผู้เข้าร่วมประชุม *หากต้องใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ต้องเขียนใบขอใช้บริการ ก่อนและตามมาทีหลัง http://www.dmsc.moph.go.th/conference/00.html สามารถบริการเจ้าหน้าที่ได้ วันล่ะ 2 งานเท่านั้น โทรติดต่อภายใน 99461 /99427
 

=>PDF แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

=>Docแบบฟอร์มการขอใช้บริการ

=>พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

=>คู่มือ Zoom สำหรับผู้ใช้งาน