ตารางการใช้งานระบบ VDO Conference กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จองระบบการใช้งาน ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.99461 /99427
 

=>PDF แบบฟอร์มขอใช้บริการ

=>Doc แบบฟอร์มขอใช้บริการ