ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
จริยธรรมการวิจัยในคน

ตารางฝึกอบรม / สัมมนา
<< 2564 - กันยายน >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\bkm\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\bkm\poll.php on line 40
  • home»
  • พันธกิจหลัก»

พันธกิจหลัก

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการวิชาการ เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครอบคลุมภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. พัฒนาระบบจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประเมินเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด ในการใช้งาน
3. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศกับหน่วยงานในและนอกกรมวิทยา ศาสตร์-การแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และทิศทางดำเนินงานด้านต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสิทธิประโยชน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่องค์กรที่มีความพร้อมในการรับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีของกรมวิทยา- ศาสตร์การแพทย์
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่ผู้บริหาร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย