ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
จริยธรรมการวิจัยในคน

ตารางฝึกอบรม / สัมมนา
<< 2564 - กันยายน >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\bkm\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\bkm\poll.php on line 40
 • home»
 • เกี่ยวกับสำนักฯ»
 • โครงสร้าง»

โครงสร้าง

 

คลิกที่รูปเพื่อขยายดูรูปใหญ่

ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์วิจัยพัฒนาชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์                     
 • ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
 • บริหารจัดการความร่วมมือและสัญญาจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                    
 • บริหารสิทธิประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์                
 • บริหารจัดการและส่งเสริมในการขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผลผลิตในการวิจัยพัฒนา

ศูนย์จัดการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
 • บริหารจัดการคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม          
 • จัด ทำแผนพัฒนาและสร้างระบบของเอกสารวิชาการและตำราที่ได้จากการดำเนินงานของกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการเผยแพร่เพื่อประโยชน์วงกว้างและเชิงพาณิชย์           
 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารวิชาการ ตำรา  บทความตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่แก่นักวิชาการ        

ศูนย์ประเมินเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการประเมินเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
 • บริหาร จัดการประเมินองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย                       
 • ดำเนิน การประเมินและพิจารณาความเหมาะสมขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดการสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แลtขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ส่ง เสริม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามภารกิจ 
 • จัดทำหลักสูตร และดำเนินการจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์     

ศูนย์สนับสนุนแผนงานวิชาการตามยุทธศาสตร์

 • เสนอ ความเห็นแผนงานโครงการ ทางวิชาการด้านต่างๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อผู้บริหารระดับ สูง                             
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้งานยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผลสำเร็จ                                      
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทางวิชาการเชิงคุณภาพของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ประสานความร่วมมือทางวิชาการ

 • จัดทำแผนบริหารจัดการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ                    
 • ส่ง เสริม สนับสนุน จัดระบบ และประสานงานในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดสัมฤทธิผลด้านต่างๆ และเกิดประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม                                                 
 • บริหารจัดการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และสิทธิประโยชน์ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ

สำนักงานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 • จัด ทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล                                                     
 • ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการและดำเนินการ การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์
 • การแพทย์ ให้เกิดระบบเดียวสอดคล้องกัน และดำเนินงานห้องปฏิบัติการอย่างมีมาตรฐานต่างๆ ตามที่กำหนด 
 • ประสานงานการประกันคูณภาพห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์
 • การแพทย์ เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจสำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 • งานธุรการ บุคลากรและยานพาหนะ                     
 • งานสารบรรณ              
 • งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง    
 • งานการเงินและบัญชี       
 • งานแผนงานและงบประมาณ                    
 • งานสนับสนุน อื่นๆ